Poradnia

Idź do spisu treści

Menu główne:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
we Włoszczowie
29-100 Włoszczowa, ul. J.III Sobieskiego 38
tel./fax (041) 3943319 e-mail: pppwloszczowa@poczta.onet.pl www.ppp_wloszczowa.republika.pl

S T A T U T

P O R A D N I
P S Y C H O L O G I C Z N O – P E D A G O G I C Z N E J
we Włoszczowie

Uchwalony na posiedzeniu
Rady Pedagogicznej w dniu 21 listopada 2017r

SPIS TREŚCI
1. Rozdział I
Obowiązujące akty prawne………………………………………………………………3
2. Rozdział II
Nazwa i zakres działania Poradni…………………………………….….…4
3. Rozdział III
Cele i zadania Poradni…………………………………… ..…………….….5
4.Rozdział IV
Kompetencje organów Poradni…………………………………………………9
5.Rozdział V
Zasady współdziałania organów Poradni oraz sposoby rozwiązywania sporów między nimi………………………………………………….……………….……..12
6.Rozdział VI
Organizacja Poradni…………………………………………..………………13
7.Rozdział VII
Zakres zadań pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników Poradni…………………………………………………………………………………….15
8.Rozdział VIII
Dokumentacja Poradni…………………………..…………………………………17
9.Rozdział IX
Postanowienia końcowe……………………………………………………………18

Rozdział I
Obowiązujące akty prawne.
§ 1
Poradnia działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych:

• Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r -zmiana ustawy o systemie oświaty . ( Dz. U. z 2016r. poz.59  z   późniejszymi zmianami ),
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z późn. zmianami),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie ramowego statutu publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 223 poz.1869 z późn. zmianami),
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. wprowadzające zmiany do załącznika rozporządzenia w sprawie ramowego statutu publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2010 r. Nr 228 poz.1492),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r.
w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające
w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1743),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r.
w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci
i młodzieży ( Dz. U. z 2017 r. poz.1616 z późn. zmianami ).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 31 sierpnia 2017 r. poz. 1647). z późn. zmianami,
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie zasad organizacji i udzielenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591), z późn. zmianami,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017r. poz. 1578 ),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie  ( Dz. U z 31 sierpnia 2017 poz. 1652 )
• Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych z dnia 10 luty 2017 (Dz.U.2017r. poz.659)

Rozdział II
Nazwa i zakres działania Poradni
§ 2

1. W nazwie występuje określenie “Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włoszczowie” zwana w dalszej części statutu Poradnią.
Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy
w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom
i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowywaniem
i kształceniem dzieci i młodzieży.
2. Poradnia ma siedzibę w budynku przy ul. J III Sobieskiego 38 we Włoszczowie
3. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę się na terenie powiatu włoszczowskiego.
4. Poradnia udziela pomocy także dzieciom nie uczęszczającym do szkoły (przedszkola) i ich   rodzicom z terenu powiatu włoszczowskiego.
5. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.
6. Na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi poradnie, Poradnia może udzielać pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek nie mających siedziby na terenie działania Poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania Poradni dzieciom, które nie uczęszczają do przedszkola lub szkoły i ich rodzicom.
7. Organem prowadzącym Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną jest Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

Rozdział III
Cele i zadania Poradni
§ 3

I. Do celów i zadań Poradni należy w szczególności:
1)Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:
a) predyspozycji i uzdolnień,
b) przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
c) specyficznych trudności w uczeniu się;
2) Wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:
a) szczególnie uzdolnionych,
b)niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
c) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
d) z zaburzeniami komunikacji językowej,
e) z chorobami przewlekłymi;
3) Prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin;
4) Pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;
5) Wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;
6) Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu
indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;
7) Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;
8) Współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej;
9) Współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie  oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
10) Współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
11) Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;
12) Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;
13) Prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego,
wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
14) Udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.
II. Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:
1) diagnozowanie;
2) opiniowanie;
3) działalność terapeutyczną;
4) prowadzenie grup wsparcia;
5) prowadzenie mediacji;
6) interwencję kryzysową;
7) działalność profilaktyczną;
8) poradnictwo;
9) konsultacje;
10) działalność informacyjno-szkoleniową.
11) orzekanie o kształceniu specjalnym i nauczaniu indywidualnym.
III. Poradnia wydaje opinie i orzeczenia w sprawach określonych w odrębnych przepisach.
IV. Instytucje i placówki z którymi współpracuje Poradnia:
1. Przedszkola z powiatu włoszczowskiego
2. Szkoły podstawowe z powiatu włoszczowskiego
3. Gimnazja z powiatu włoszczowskiego
4. Szkoły średnie i ponadgimnazjalne z terenu powiatu włoszczowskiego
5. Szkoły branżowe I i II stopnia
6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie
7. Sąd Rejonowy we Włoszczowie(Wydział Rodzinny i Nieletnich)
8. Urząd Miasta i Gminy Włoszczowa,
9. Urzędy Gmin z powiatu włoszczowskiego,
10. Powiatowa Komenda Policji,
11. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne na terenie województwa świętokrzyskiego,
12. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
13. Poradnia Zdrowia Psychicznego we Włoszczowie.
14. Inne instytucje powiatu włoszczowskiego zajmujące się opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży.
15. Placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli.
16. Biblioteka pedagogiczna.
17. Organizacje pozarządowe.
18. Inne podmioty świadczące poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.
V. Organizację współdziałania z powyższymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom
i młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom szczegółowo określają opracowane w Poradni wewnętrzne procedury.

Rozdział IV
Kompetencje organów Poradni

1. Organami Poradni są:
• dyrektor Poradni
• Rada Pedagogiczna
2. Każdy z organów poradni ma prawo do samodzielnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w Statucie Poradni.
3. Każdy z organów może zwołać nadzwyczajne posiedzenie z udziałem pozostałych organów celem przedstawienia problemów wymagających natychmiastowego rozwiązania.

§ 4

1.Kandydata na dyrektora poradni wyłania się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie /Ustawa o prawo oświatowe, Dz. U. z 2017r. poz. 59 z późniejszymi zmianami/.
2. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego poradnię, może utworzyć stanowisko wicedyrektora lub stanowiska wicedyrektorów oraz w zależności od potrzeb, inne stanowiska kierownicze.
3. Do zadań i kompetencji dyrektora Poradni należy w szczególności:
a) kierowanie działalnością Poradni oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
c) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji,
d) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Poradni
zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności
za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizację administracyjną, finansową
i obsługę gospodarczą Poradni,
e) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Poradni,
f) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych pracownikom Poradni,
g) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników Poradni,
h) wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem,
i) podpisywanie opinii specjalistycznych i orzeczeń.

4. Do zadań i kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
1) Kompetencje stanowiące:
a) zatwierdzenie planów pracy Poradni przygotowanych przez dyrektora,
b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w zakresie opieki psychologiczno-pedagogicznej oraz logopedycznej,
c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników Poradni,
d) uchwalanie statutu Poradni,
e) rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu placówki albo jego zmian w formie uchwały i przedstawia do uchwalenia radzie pedagogicznej w formie uchwały rady pedagogicznej,
f) kurator oświaty w Kielcach może uchylić statut placówki albo niektóre jego postanowienia, jeżeli są sprzeczne z prawem,
g) radzie pedagogicznej od decyzji kuratora oświaty przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
h) rada pedagogiczna ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki,
2) Kompetencje opiniotwórcze.
Rada Pedagogiczna Poradni opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy Poradni, w tym tygodniowy rozkład zajęć i czas pracy,
b) projekt planu finansowego Poradni,
c) wnioski dyrektora Poradni w sprawach przydziału stałych prac i zajęć w ramach wynagradzania zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć.
3) Inne kompetencje Rady Pedagogicznej Poradni:
a) Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie dyrektora Poradni lub o odwołanie pracownika pedagogicznego z zajmowanego stanowiska kierowniczego Poradni.
b) Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

    1. Rozdział V
  1. Zasady współdziałania organów Poradni oraz sposoby rozwiązywania sporów między nimi

     § 5

1. Dyrektor Poradni wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej Poradni szczególnie w zakresie jej kompetencji stanowiących niezgodnych z prawem.
2. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Poradnię oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
3. Dyrektor Poradni jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej Poradni.
4. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą pracownicy Poradni, dla których praca w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej stanowi podstawowe zajęcie. W zebraniu Rady mogą uczestniczyć (z głosem doradczym) inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej Poradni.
5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego i po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego Poradnię, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Przewodniczącego Rady albo na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej Poradni. Zebrania Rady są protokołowane.
6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. Dyrektor Poradni przedstawia Radzie Pedagogicznej , nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Poradni.
7. Sprawozdania z pracy (z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej Poradni) przedstawiają pracownicy Poradni, każdy ze swego zakresu czynności (przydzielonego przez dyrektora), dwa razy do roku (po pierwszym półroczu roku szkolnego i na zakończenie roku szkolnego). Dyrektor Poradni dokonuje podsumowania sprawozdań i przedstawia je organowi prowadzącemu i organowi nadzoru pedagogicznego.
8. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
9. Członkowie Rady są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, nauczycieli i innych pracowników Poradni.
10. Dyrektor Poradni jest także Przewodniczącym Zespołu Orzekającego Poradni. Przewodniczącym Zespołu Orzekającego może być inny pracownik wyznaczony przez dyrektora.
11. Sprawy sporne pomiędzy dyrektorem poradni, a Radą Pedagogiczną są rozpatrywane z poszanowaniem stron i zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty oraz Kartą Nauczyciela. Stronom przysługuje odwołanie do organu prowadzącego Poradnię.

Rozdział VI
Organizacja Poradni
§ 6

1.Na czele Poradni, w ramach własnych kompetencji określonych
przepisami prawa, stoi dyrektor Poradni odpowiedzialny za całokształt jej funkcjonowania.
2. W Poradni istnieje komórka administracyjna, której zadaniem jest prowadzenie dokumentacji Poradni, obsługa finansowo-księgowa oraz prowadzenie spraw pracowniczych prowadzone jest przez Powiatowe Centrum Oświaty .
3. W Poradni są organizowane i działają zespoły orzekające, wydające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego, przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Zespoły orzekające są organizowane i działają na podstawie przepisów w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych.
4. Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Poradni opracowany przez dyrektora Poradni z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Poradni do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacyjny Poradni zatwierdza organ prowadzący Poradnię.
5. W arkuszu organizacyjnym umieszcza się w szczególności liczbę pracowników Poradni, wraz z kwalifikacjami w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,
6. Poradnia może mieć filie, które na wniosek dyrektora Poradni, tworzy, likwiduje oraz określa zakres i teren ich działania organ prowadzący. W fili poradni może być utworzone stanowiska kierownika.
7. Poradnia może tworzyć punkty konsultacyjne w gminach.
8. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nie może pobierać od rodziców opłat z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych informacji dotyczących ich dzieci w zakresie wychowania i opieki, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

Rozdział VII

Zakres zadań pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników Poradni
§ 7

I. Zakres zadań pracowników pedagogicznych:
1. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych.
2. Zadania Poradni, w zależności od potrzeb, mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarzy, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.
3. Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna.
W uzasadnionych przypadkach diagnoza może być prowadzona w domu rodzinnym dziecka, placówce, do której uczęszcza lub w punkcie konsultacyjnym poradni.
4. Sporządzanie pisemnych opinii i orzeczeń na temat badanych.
5. Prowadzenie terapii psychologicznej indywidualnej i grupowej.
6. Prowadzenie terapii pedagogicznej indywidualnej i grupowej.
7. Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej.
8. Inne formy terapii indywidualnej i grupowej.
9. Prowadzenie zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży, nauczycieli i rodziców.
10. Szerzenie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej w środowisku dzieci i młodzieży.
11. Prowadzenie doradztwa, mediacji, konsultacji oraz interwencji w środowisku szkolnym i rodzinnym dzieci i młodzieży.
12. Przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.
13. Praca w punktach konsultacyjnych poradni.
14. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
15. Pracownicy realizują zadania i cele Poradni również poza siedzibą Poradni w środowisku dzieci i młodzieży, w tym w środowisku rodzinnym.
16. Poradnia realizuje zadania współdziałając z innymi poradniami, a także przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.
17. Szczegółowy zakres zadań poszczególnych pracowników określa dyrektor Poradni w przydziale czynności na każdy rok szkolny, uwzględniając cele i zadania Poradni oraz możliwości kadrowe, lokalowe i finansowe Poradni.
18. Dyrektor Poradni może zawierać umowę z wolontariuszem, którego zadaniem będzie wspieranie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej świadczonej przez Poradnię.
19. Wolontariuszem w poradni może być osoba pełnoletnia, która nie była karana i wobec której nie toczy się postępowanie karne.
20. Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych określają przepisy Ustawy o systemie oświaty oraz Karta Nauczyciela.
21. Poradnia może przyjmować na praktyki studentów szkół wyższych: psychologia, pedagogika, socjologia, resocjalizacja, i inne związane z oświatą – na zasadach określonych w odrębnych przepisach i Statucie poradni.
22. W zależności od potrzeb w Poradni mogą być powoływane zespoły specjalistyczne do wykonania określonych zadań.
23. Szczegółowy przydział obowiązków pracownicy pedagogiczni otrzymują indywidualnie od dyrektora Poradni.

II. Do zadań pracowników administracji i obsługi należy:
1. Organizacja i prowadzenie służby w zakresie BHP przez osoby posiadające kwalifikacje,
2. Prowadzenie pracy sekretariatu, w tym wszelkich ksiąg i dokumentów, które wiążą się z sekretariatem Poradni,
3. Dbanie o czystość i higienę pomieszczeń Poradni,
4. Szczegółowy przydział zadań pracownicy otrzymują indywidualnie od dyrektora Poradni.

Rozdział VIII
Dokumentacja Poradni

                                                                                                 § 8
Poradnia prowadzi :
1. Wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni, zawierający numer porządkowy, imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania, numer PESEL lub serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.
2. Rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer porządkowy, o którym mowa w pkt. 1, numer opinii lub orzeczenia oraz datę wydania opinii lub orzeczenia,
3. Dokumentację, o której mowa w przepisach w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
4. Elektroniczną bazę danych o nazwie Baza 3P.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe
§ 9

1. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.
2. Poradnia czynna jest w godzinach od 7.30 do 15.30
3. Pracownicy Poradni realizują zadania również poza Poradnią, w szczególności w przedszkolu, szkole i placówce oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży, w zależności od potrzeb także poza godzinami pracy Poradni.
4. Poradnia używa następujących pieczęci:
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
                                                                           29 -100 Włoszczowa
                                                                         ul. J. III Sobieskiego 38
                                                                              NIP 656-19-47-651
                                                                              tel. (041) 39-43-319
oraz imiennych pieczątek specjalistów i dyrektora.
5. Poradnia prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Poradnia funkcjonuje zgodnie z wewnętrznymi regulaminami.

§ 10

Statut obowiązuje od dnia 16.04.2020 r. na mocy Uchwały Rady Pedagogicznej – Znak: 0132/1/2020 z dnia 15.04.2020 r.

§ 11

Wszelkie zmiany w zakresie działania Poradni, w zależności od wprowadzonych i obowiązujących aktów prawnych, będą podejmowane odpowiednimi uchwałami Rady Pedagogicznej zmieniającymi niniejszy statut.

§ 12

W sprawach nie objętych Statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Ustawy o prawo oświatowe i Karta Nauczyciela.

  § 13

W przypadku nieobecności Dyrektora poradni zastępuje go inny nauczyciel
wyznaczony przez organ prowadzący zgodnie z podjętą uchwałą .

§ 14

Uchyla się dotychczasowy Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włoszczowie uchwalony przez Radę Pedagogiczną 27 sierpnia 2015r.

Zatwierdzono na posiedzeniu
Rady Pedagogicznej dn. 15 kwietnia 2020r

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego