Poradnia

Idź do spisu treści

Menu główne:

Procedura kierowania wniosków
do Zespołu Orzekającego Poradni
o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze organizuje się dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo w stopniu głębokim.
Zespoły Orzekające Poradni wydają orzeczenie na wniosek rodziców/opiekunów prawnych.
Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włoszczowie wydaje orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży mieszkającej na terenie Powiatu Włoszczowskiego.
Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego, dyrektor poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do jego rozpatrzenia, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.
Jeżeli z treści o wydanie orzeczenia wynika, że nie dotyczy on orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dyrektor poradni zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z wyjaśnieniami przyczyny zwrotu wniosku oraz o możliwym sposobie załatwienia sprawy.
Do wniosku o wydanie orzeczenia, który wnioskodawcy wypełniają osobiście, należy dołączyć następujące dokumenty:
o                      o wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych (wystarczy podać numer opinii lub datę badania); jeżeli nie ma aktualnych badań, należy wcześniej wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych,

o                      zgodę na przekazanie informacji dotyczących diagnozy psychologiczno-pedagogicznej i stanu zdrowia dziecka,

o                      o zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia dziecka/ucznia,

Konieczne jest określenie we wniosku celu i przyczyny wydania orzeczenia.
Opiekunowie prawni zobowiązani są do dołączenia do wniosku kserokopii decyzji sądowej potwierdzającej ich prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem.
W przy­padku nie­uwzględ­nie­nia wnio­sku, zespół orzekający wydaje odpo­wied­nio orze­cze­nie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno – wychowawczych zespołowych/indywidualnych.
Wnio­sko­dawca może wziąć udział w posie­dze­niu zespołu orzekającego. Prze­wod­ni­czący zespołu orzekającego  zawia­da­mia wnio­sko­dawcę o ter­mi­nie posie­dze­nia zespołu oraz informuje go o przy­słu­gu­ją­cym mu pra­wie udziału posie­dze­niu zespołu.
Na wnio­sek rodzi­ców (praw­nych opie­ku­nów) zespół wydaje nowe orze­cze­nie o potrze­bie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych zespołowych/indywidualnych w przy­padku: zmiany oko­licz­no­ści sta­no­wią­cych pod­stawę wyda­nia poprzed­niego orze­cze­nia, potrzeby zmiany wska­za­nych w poprzed­nim orze­cze­niu zale­ceń lub potrzeby zmiany okresu na jaki zostało wydane poprzed­nie orze­cze­nie. Nowe orze­cze­nie uchyla jed­no­cze­śnie poprzed­nie orze­cze­nie.
Orze­cze­nie zespołu orzekającego dorę­cza się wnio­sko­dawcy na piśmie, w ter­mi­nie 7 dni od dnia posie­dze­nia zespołu w 1 egzem­pla­rzu(termin odbioru orzeczenia uzgadniany jest telefonicznie). Jeżeli orzeczenie nie zostanie odebrane wysyłane jest pocztą listem poleconym na adres wnioskodawcy.
Od orze­cze­nia wnio­sko­dawca może wnieść za pośred­nic­twem zespołu orzekającego odwo­ła­nie do Świętokrzyskiego Kura­tora Oświaty, w ter­mi­nie 14 dni od dnia jego doręczenia.
Jeżeli zespół uzna, że odwo­ła­nie zasłu­guje w cało­ści na uwzględ­nie­nie, uchyla zaskar­żone orze­cze­nie i wydaje nowe.
Od nowego orze­cze­nia służy wnio­sko­dawcy odwo­ła­nie.
Zespół jest obo­wią­zany prze­słać odwo­ła­nie wraz z aktami sprawy kura­to­rowi oświaty w ter­mi­nie 14 dni od dnia, w któ­rym otrzy­mał odwo­ła­nie, jeżeli w tym ter­mi­nie nie wydał nowego orze­cze­nia.
Poradnia przyjmuje tylko wnioski kompletne, z wyżej wymienionymi załącznikami.

Wnioskodawca jest informowany pisemnie o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego. Ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego i przedstawić na nim swoje stanowisko.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. z 14 września 2017, poz. 1743).

Zgoda na przekazanie informacji dotyczących diagnozy psychologiczno-pedagogicznej i stanu zdrowia dziecka.

Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na przekazanie informacji dotyczących diagnozy psychologiczno – pedagogicznej i stanu zdrowia mojego dziecka i wykorzystanie ich dla potrzeb Zespołu Orzekającego o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych zespołowych/indywidualnych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włoszczowe

Włoszczowa, dn.………………………..                                   ………………………………

(czytelny podpis rodzica/prawnego                                                                                                                            opiekuna)

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego