Poradnia

Idź do spisu treści

Menu główne:

Procedura kierowania wniosków do Zespołu Orzekającego Poradnio wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

1.Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włoszczowie wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci mieszkających na terenie Powiatu Włoszczowskiego.
2.Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego, przewodniczący zespołu niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do jego rozpatrzenia, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.
3.Jeżeli z treści wniosku o wydanie opinii wynika, że nie dotyczy on opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, albo jest złożony przez osobę nieuprawnioną przewodniczący zespołu niezwłocznie zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z wyjaśnieniami przyczyny zwrotu wniosku oraz o możliwym sposobie załatwienia sprawy.
Zespół Orzekający Poradni wydaje opinię na wniosek rodziców/opiekunów prawnych.

Do wniosku o wydanie opinii, który wnioskodawcy wypełniają osobiście, należy dołączyć następujące dokumenty:

o  wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych (wystarczy podać numer opinii lub datę badania); jeżeli nie ma aktualnych badań, należy wcześniej wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych,

o  zgodę na przekazanie informacji dotyczących diagnozy psychologiczno-pedagogicznej i stanu zdrowia dziecka,

o  zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia dziecka.

Konieczne jest określenie we wniosku celu i przyczyny wydania opinii.
Opiekunowie prawni zobowiązani są do dołączenia do wniosku kserokopii decyzji sądowej potwierdzającej ich prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem.
Poradnia przyjmuje tylko wnioski kompletne, z wyżej wymienionymi załącznikami.

Wnioskodawca jest informowany pisemnie o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego. Ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego i przedstawić na nim swoje stanowisko.

Opinie wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie opinii lub dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji. Opinie przekazuje się wnioskodawcy w 1 egzemplarzu w terminie 7 dni od dnia wydania opinii ( termin i sposób odbioru opinii uzgadniany jest telefonicznie).

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 07 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. poz. 1743).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego