Poradnia

Idź do spisu treści

Menu główne:

 

Procedura kierowania dziecka zdolnego na badanie specjalistyczne w PP – P we Włoszczowie w sprawie indywidualnego programu/toku nauki

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program nauczania lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu nauczania lub toku nauki. (Dz. U. z 2002 nr 3 poz. 28). Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 poz. 532).

Co rozumiemy przez ucznia zdolnego?

Uczeń zdolny to ten, który wyróżnia się ciekawością poznawczą, oryginalnością myślenia, kreatywnością, dążeniem do osiągnięć na polu intelektualnym, ale także wiara we własne siły, zaufaniem do swoich kompetencji oraz umiejętnością współpracy z rówieśnikami.

Kierując ucznia do Poradni, w celu diagnozy pod kątem zdolności proponujemy przyjęcie następującego postępowania:

1.      Prowadzenie obserwacji dziecka w środowisku szkolnym. Nauczyciel rozpoznaje uzdolnienia twórcze swoich uczniów za pomocą badań przesiewowych przy użyciu dostępnych mu narzędzi badawczych.

2.      Pedagog/psycholog szkolny dokonuje wstępnej indywidualnej diagnozy zdolności na terenie szkoły. Diagnoza powinna uwzględniać informacje dotyczące badanych potencjałów rozwojowych, jak również mocnych stron oraz czynników ograniczających rozwój dziecka, wskazywać na możliwości wspomagania dziecka przez szkołę, rodzinę i inne środowiska.

3.      Zespół pracowników pedagogicznych określa odpowiednie formy kształcenia i wsparcia psychologiczno – pedagogicznego ucznia, rozmawia z rodzicami w celu ustalenia dalszych kroków.

4.      Wychowawca we współpracy z nauczycielami/ specjalistami pracującymi z uczniem wypełnia druk „Opinia o uczniu szczególnie uzdolnionym” w celu diagnozy pod kątem zdolności.

5.      Rodzice dziecka wraz z otrzymanym ze szkoły drukiem, pracami dziecka, wyróżnieniami, dyplomami zgłaszają się do PP – P we Włoszczowe.

6.      Po pełnej diagnozie (obejmującej badanie potencjału intelektualnego oraz uzdolnień dziecka, a także ocenę jego funkcjonowania społeczno-emocjonalnego) rodzic dziecka uzyskuje wskazania uwzględniające najbardziej skuteczne formy wspierania rozwoju zdolności oraz dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

7.      W przypadku stwierdzenia braku przeciwwskazań do realizowania indywidualnego programu/toku nauki poradnia na pisemny wniosek rodzica, wydaje opinię w sprawie zezwolenia na indywidualny program/tok nauki.

8.      Jeżeli wyniki badań psychologiczno – pedagogicznych nie dają podstaw do zezwolenia na indywidualny program/tok nauki, poradnia na pisemny wniosek rodzica, może wydać inną stosowną opinię np. w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole, dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, itp.

9.      Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki w szkole (po klasie I), a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji ucznia.

10.  Z inicjatywą diagnozy ucznia pod katem zdolności w PP – P może wyjść rodzic, nauczyciel, pedagog/psycholog.

11.  Rodzic składa do dyrektora szkoły wniosek w sprawie zezwolenia na indywidualny program/tok nauki przedmiotu, z którego uczeń uzyskuje wybitne wyniki nauki lub prezentuje zdolności, załączając opinię poradni.

12.  Ostateczną decyzję w sprawie realizowania indywidualnego toku/programu nauki przez ucznia podejmuje dyrektor szkoły, do której uczęszcza dziecko, zezwalając na indywidualny program lub tok nauki w przypadku pozytywnej opinii rady pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Opinia o uczniu szczególnie zdolnym zgłaszanym do PP – P w celu diagnozy pod kątem zdolności

 

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego