Poradnia

Idź do spisu treści

Menu główne:

Procedura kierowania wniosków
do Zespołu Orzekającego Poradni
o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Kształcenie specjalne organizuje się dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami i/lub odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnych metod i form pracy oraz organizacji nauki
Zespoły Orzekające Poradni wydają na wniosek rodziców/opiekunów prawnych orzeczenia:
o                      o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych:

o            niesłyszących i słabo słyszących,

o            niewidomych i słabo widzących,

o            z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

o            z upośledzeniem umysłowym (w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym),

o            z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera,

o            ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,

o            zagrożonych niedostosowaniem społecznym

o            niedostosowanych społecznie

o

Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włoszczowie wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek i szkół znajdujących się na terenie Powiatu Włoszczowskiego oraz dla dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego mieszkających na terenie Powiatu Włoszczowskiego.
Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego, dyrektor poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do jego rozpatrzenia, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.
Jeżeli z treści o wydanie orzeczenia wynika, że nie dotyczy on orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor poradni zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z wyjaśnieniami przyczyny zwrotu wniosku oraz o możliwym sposobie załatwienia sprawy.
Do wniosku o wydanie orzeczenia, który wnioskodawcy wypełniają osobiście, należy dołączyć następujące dokumenty:
o                      wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych (wystarczy podać numer opinii lub datę badania); jeżeli nie ma aktualnych badań, należy wcześniej wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych,

o                      zgodę na przekazanie informacji dotyczących diagnozy psychologiczno-pedagogicznej i stanu zdrowia dziecka,

o                      zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia dziecka/ucznia.

Konieczne jest określenie we wniosku celu i przyczyny wydania orzeczenia.
Poradnia może zasięgnąć opinii nauczycieli uczących ucznia w celu przedstawienia jego problemów dydaktycznych i wychowawczych, informując o tym wnioskodawcę.
Opiekunowie prawni zobowiązani są do dołączenia do wniosku kserokopii decyzji sądowej potwierdzającej ich prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem.
W przy­padku nie­uwzględ­nie­nia wnio­sku, zespół orzekający wydaje odpo­wied­nio orze­cze­nie o braku potrzeby kształ­ce­nia spe­cjal­nego.
Wnio­sko­dawca może wziąć udział w posie­dze­niu zespołu orzekającego. Prze­wod­ni­czący zespołu orzekającego  zawia­da­mia wnio­sko­dawcę o ter­mi­nie posie­dze­niu zespołu oraz informuje go o przy­słu­gu­ją­cym mu pra­wie udziału posie­dze­niu zespołu.
Na wnio­sek rodzi­ców (praw­nych opie­ku­nów) zespół wydaje nowe orze­cze­nie o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­nego w przy­padku: zmiany oko­licz­no­ści sta­no­wią­cych pod­stawę wyda­nia poprzed­niego orze­cze­nia, potrzeby zmiany wska­za­nych w poprzed­nim orze­cze­niu zale­ceń lub potrzeby zmiany okresu na jaki zostało wydane poprzed­nie orze­cze­nie. Nowe orze­cze­nie uchyla jed­no­cze­śnie poprzed­nie orze­cze­nie.
W przy­padku nie­uwzględ­nie­nia wnio­sku rodzi­ców (praw­nych opie­ku­nów), o któ­rym mowa w pkt.12 zespół wydaje odpo­wied­nio orze­cze­nie o odmo­wie uchy­le­nia orze­cze­nia o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­nego.
Orze­cze­nie zespołu orzekającego dorę­cza się wnio­sko­dawcy na piśmie, w ter­mi­nie 14 dni od dnia posie­dze­nia zespołu w trzech egzem­pla­rzach(termin odbioru orzeczenia uzgadniany jest telefonicznie). Jeżeli orzeczenie nie zostanie odebrane wysyłane jest pocztą listem poleconym na adres wnioskodawcy.
Od orze­cze­nia wnio­sko­dawca może wnieść za pośred­nic­twem zespołu orzekającego odwo­ła­nie do Świętokrzyskiego Kura­tora Oświaty, w ter­mi­nie 14 dni od dnia jego doręczenia.
Jeżeli zespół uzna, że odwo­ła­nie zasłu­guje w cało­ści na uwzględ­nie­nie, uchyla zaskar­żone orze­cze­nie i wydaje nowe.
Od nowego orze­cze­nia służy wnio­sko­dawcy odwo­ła­nie.
Zespół jest obo­wią­zany prze­słać odwo­ła­nie wraz z aktami sprawy kura­to­rowi oświaty w ter­mi­nie 14 dni od dnia, w któ­rym otrzy­mał odwo­ła­nie, jeżeli w tym ter­mi­nie nie wydał nowego orze­cze­nia.
Poradnia przyjmuje tylko wnioski kompletne, z wyżej wymienionymi załącznikami.

Wnioskodawca jest informowany pisemnie o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego. Ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego i przedstawić na nim swoje stanowisko.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072).

 

 

 

 

 

 

Zgoda na przekazanie informacji dotyczących diagnozy psychologiczno-pedagogicznej i stanu zdrowia dziecka.

Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na przekazanie informacji dotyczących diagnozy psychologiczno – pedagogicznej i stanu zdrowia mojego dziecka i wykorzystanie ich dla potrzeb Zespołu Orzekającego o potrzebie kształcenia specjalnego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włoszczowe

 

 

Włoszczowa, dn. ………………………..                                   ………………………………

(czytelny podpis rodzica/prawnego                                                                                                                            opiekuna)

 

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego