Poradnia

Idź do spisu treści

Menu główne:

 

Procedura przekazania

dokumentacji – indywidualna teczka

_________________________________________________________________________________________

 

1. W przypadku gdy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna stała się niewłaściwa do udzielania pomocy dziecku w związku ze zmianą terenu działania poradni lub ze zmianą miejsca zamieszkania dziecka dyrektor poradni na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka niezwłocznie przekazuje publicznej poradni w tym poradni specjalistycznej właściwej do udzielania pomocy dziecku indywidualna teczkę zawierającą dokumentację badań czynności uzupełniających.

2. Dyrektor poradni przekazującej indywidualną teczkę sporządza protokół zawierający:

– oznaczenie poradni przekazującej i poradni właściwej do udzielania pomocy dziecku

-chronologiczny spis dokumentów zawartych w indywidualnej teczce,

– podpisy dyrektora poradni przekazującej i dyrektora poradni właściwej do udzielania pomocy dziecku,

– datę przekazania.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U.  poz. 1646).

 

 

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego