Poradnia

Idź do spisu treści

Menu główne:

 

Procedura kierowania wniosków
do Zespołu Orzekającego Poradni
o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania i o potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

1.Zespoły Orzekające Poradni wydają na wniosek rodziców/opiekunów prawnych orzeczenia:
a.  o potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,

b.  o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

2.Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włoszczowie wydaje orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek i szkół znajdujących się na terenie Powiatu Włoszczowskiego oraz dla dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego, które mieszkają na terenie Powiatu Włoszczowskiego.
3.Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego, dyrektor poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do jego rozpatrzenia, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.
4.Jeżeli z treści wniosku wydania orzeczenia wynika, że nie dotyczy on orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego dyrektor poradni zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z wyjaśnieniami przyczyny zwrotu wniosku oraz o możliwym sposobie załatwienia sprawy.
5.Do wniosku o wydanie orzeczenia, który wnioskodawcy wypełniają osobiście, należy dołączyć następujące dokumenty:
5.1  wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych (wystarczy podać numer opinii lub datę badania); jeżeli nie ma aktualnych badań, należy wcześniej wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych,

5.2 zaświadczenie lekarza (specjalisty lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego) zawierające:

  • przewidywany okres nie krótszy jednak niż 30 dni, nie dłuższy niż rok szkolny, w którym stan zdrowia dziecka lub ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły,
  • rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego wraz z oznaczeniem alfanumerycznym, zgodnym z aktualnie obowiązująca Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD) oraz wynikające z tej choroby lub innego problemu zdrowotnego ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka lub ucznia, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają uczęszczanie do przedszkola lu szkoły.

6. W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie konieczne jest zaświadczenie określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy (§ 6 ust.6 rozp.).
7. Konieczne jest określenie we wniosku celu i przyczyny wydania orzeczenia.
8. Poradnia może zasięgnąć opinii nauczycieli uczących ucznia w celu przedstawienia jego problemów dydaktycznych i wychowawczych, informując o tym wnioskodawcę.
9. Wnioskodawcy mają obowiązek dołączyć inną dokumentację uzasadniającą wydanie orzeczenia (dokumentację medyczną potwierdzającą aktualny stan zdrowia dziecka, karty leczenia szpitalnego, zeszyty stałego leczenia w poradniach specjalistycznych, opinie specjalistów, inne wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, lekarskich.
10. Opiekunowie prawni zobowiązani są do dołączenia do wniosku kserokopii decyzji sądowej potwierdzającej ich prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem.
11. W przy­padku nie­uwzględ­nie­nia wnio­sku, zespół orzekający wydaje odpo­wied­nio orze­cze­nie o braku potrzeby indywidualnego nauczania.
12. Wnio­sko­dawca może wziąć udział w posie­dze­niu zespołu orzekającego. Prze­wod­ni­czący zespołu orzekającego  zawia­da­mia wnio­sko­dawcę o ter­mi­nie posie­dze­niu zespołu oraz informuje go o przy­słu­gu­ją­cym mu pra­wie udziału posie­dze­niu zespołu.
13. Na wnio­sek rodzi­ców (praw­nych opie­ku­nów) zespół wydaje nowe orze­cze­nie o potrze­bie nauczania indywidualnego w przy­padku: zmiany oko­licz­no­ści sta­no­wią­cych pod­stawę wyda­nia poprzed­niego orze­cze­nia, potrzeby zmiany wska­za­nych w poprzed­nim orze­cze­niu zale­ceń lub potrzeby zmiany okresu na jaki zostało wydane poprzed­nie orze­cze­nie. Nowe orze­cze­nie uchyla jed­no­cze­śnie poprzed­nie orze­cze­nie.
14. W przy­padku nie­uwzględ­nie­nia wnio­sku rodzi­ców (praw­nych opie­ku­nów), o któ­rym mowa w § 18 ust.1 rozp. lub § 19 ust. 1 rozp. zespół wydaje odpo­wied­nio orze­cze­nie o odmo­wie uchy­le­nia orze­cze­nia o potrze­bie nauczania indywidualnego i o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
15. Orze­cze­nie zespołu orzekającego dorę­cza się wnio­sko­dawcy na piśmie, w ter­mi­nie 7 dni od dnia wydania orzeczenia w 1 egzem­pla­rzu (termin odbioru orzeczenia uzgadniany jest telefonicznie). Jeżeli orzeczenie nie zostanie odebrane wysyłane jest pocztą listem poleconym na adres wnioskodawcy.
16. Od orze­cze­nia wnio­sko­dawca może wnieść za pośred­nic­twem zespołu orzekającego odwo­ła­nie do Świętokrzyskiego Kura­tora Oświaty, w ter­mi­nie 14 dni od dnia jego doręczenia.
17. Jeżeli zespół uzna, że odwo­ła­nie zasłu­guje w cało­ści na uwzględ­nie­nie, uchyla zaskar­żone orze­cze­nie i wydaje nowe.
18. Od nowego orze­cze­nia służy wnio­sko­dawcy odwo­ła­nie.
19. Przewodniczący zespołu jest obo­wią­zany prze­słać odwo­ła­nie wraz z aktami sprawy kura­to­rowi oświaty w ter­mi­nie 14 dni od dnia, w któ­rym otrzy­mał odwo­ła­nie, jeżeli w tym ter­mi­nie nie wydał nowego orze­cze­nia.

Poradnia przyjmuje tylko wnioski kompletne, z wyżej wymienionymi załącznikami. Wnioskodawca jest informowany pisemnie o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego. Ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego i przedstawić na nim swoje stanowisko.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. z dnia 14 września 2017 poz. 1743).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego