Poradnia

Idź do spisu treści

Menu główne:

Procedura postępowania diagnostycznego
w celu wydania opinii dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
w szkole podstawowej
Działając w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 03.08.2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, z późniejszymi zmianami Poradnia proponuje nowy, ujednolicony schemat współpracy dotyczący postępowania diagnostycznego w celu wydania opinii dla uczniów szkół podstawowych ze specyficznymi trudnościami w czytaniu lub pisaniu.

Poradnia podkreśla znaczącą rolę szkoły podstawowej we wczesnym rozpoznawaniu specyficznych trudności w nauce. Uwzględnia diagnozę, która jest prowadzona w klasach 1-3 przez wychowawcę oraz:

  • wyniki uzyskane w Skali Ryzyka Dysleksji, jeżeli była przeprowadzana w klasach I – III,
  • poziom umiejętności czytania; uczeń, który ma problemy w czytaniu powinien zostać objęty pomocą pedagogiczną na terenie szkoły w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
  •  charakter popełnianych błędów w pisaniu (w tym przypadku również ważne jest objęcie ucznia opieką w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych na terenie szkoły w celu poznania i utrwalania znajomości prostych zasad ortograficznych i podniesienia poprawności zapisów),
  • określenie znajomości zasad ortograficznych przez ucznia, adekwatnych do wymagań danej klasy,
  • informacje dotyczące przebiegu nauki,
  • ogólny stan emocjonalny ucznia,
  • stosunek ucznia do obowiązków szkolnych,
  • sytuacja rodzinna,
  • stosunek rodziców do trudności dziecka
  • inne uwagi wynikające z obserwacji ucznia na lekcji, dotyczące głównie tempa pisania, formułowania wypowiedzi ustnej i pisemnej, stosunku do obowiązków szkolnych, postępów w zakresie innych przedmiotów, osiągnięć ucznia i jego mocnych stron zawarte w dostarczonej opinii od wychowawcy.

Wymagana dokumentacja przy skierowaniu do poradni ucznia z problemem dysleksji rozwojowej:
1. Informacja o uczniu z trudnościami w czytaniu i/lub pisaniu ( jeśli rodzic otrzymał taką od nauczyciela)
2. Wyniki w Skali SRD klas I – III (badania przesiewowe)
3. Prace pisemne ucznia z różnych lat nauki, aktualne prace pisemne ucznia (np. zeszyty, sprawdziany)
4. Informacja o przebiegu prowadzonych zajęć korekcyjno -kompensacyjnych oraz/lub o prowadzeniu dodatkowych ćwiczeń usprawniających czytanie i pisanie na terenie szkoły, domu.
Dziecko jest badane w poradni na wniosek rodzica/prawnego opiekuna, ale w przypadku trudności dyslektycznych bardzo ważne jest powiadomienie rodzica, że poradnia ma prawo podjąć współpracę ze szkołą oraz, że w dokumentacji składanej przez rodzica (wniosek o badanie), bardzo istotne są dokumenty, które wypełnia szkoła.

I etap postępowania diagnostycznego: (optymalny termin badania nie później niż w klasie III)

1. badanie psychologiczne i pedagogiczne w celu:
a. określenia zaleceń do pracy w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych na terenie szkoły,
b. ukierunkowania ćwiczeń usprawniających proces czytania i pisania, które uczeń

-wykonuje przy pomocy nauczyciela, rodzica. Bardzo ważne jest, by uczniowie, którzy mają zleconą ukierunkowaną pracę samokształceniową byli wspierani przez nauczyciela polonistę we współpracy z psychologiem poradni z uwagi na potrzebę:
– systematyczności, a nie przypadkowości wykonywania ćwiczeń,
– wdrażania do samokontroli, auto-korekty (analiza popełnianych błędów w prowadzonych ćwiczeniach, ich poprawa),
– utrwalania poznanych zasad pisowni.
II etap postępowania diagnostycznego: (optymalny termin badania szkoła podstawowa)

1. kontrolna diagnoza psychologiczno – pedagogiczna i wydanie opinii o specyficznych trudnościach w nauce czytania i pisania (dysleksji rozwojowej).
Opinia o stwierdzonej dysleksji rozwojowej może być wydana najpóźniej do ukończenia przez ucznia szkoły podstawowej.
Uczniowie, którzy chcą uzyskać opinię stwierdzającą dysleksję rozwojową przed pójściem do szkoły ponadpodstawowej, powinni zostać zgłoszeni przez rodziców do Poradni przed ukończeniem klasy VII lub w pierwszym półroczu klasy VIII. Późniejsze terminy uniemożliwiają przeprowadzenie badań, ale nade wszystko objęcie ucznia właściwą pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz sprawdzenie jej efektywności przed wydaniem opinii o dysleksji rozwojowej.

 

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego