Poradnia

Idź do spisu treści

Menu główne:

Procedura postępowania diagnostycznego
w celu wydania opinii stwierdzającej specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej

Działając w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10.06.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy  w szkołach publicznych, z późniejszymi zmianami.

Poradnia proponuje nowy, ujednolicony schemat współpracy dotyczący postępowania diagnostycznego w celu wydania opinii dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.

Zgodnie z §4.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10.06. 2015r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu przez niego trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy Psychologiczno- pedagogicznej prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia, opinia, o której mowa w ust.1, może być wydana także uczniowi gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.  Wniosek, wraz z uzasadnieniem, składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej i informuje o tym rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia.

Wymagana dokumentacja przy skierowaniu do poradni na badanie psychologiczno -pedagogiczne ucznia z problemem dysleksji:
1. Wniosek o przeprowadzenie badania Psychologiczno – pedagogicznego i wydanie opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się u ucznia gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.
2. W miarę możliwości – prace pisemne ucznia z różnych lat nauki oraz aktualne prace pisemne (np. zeszyty szkolne, sprawdziany)
3. Informacja o prowadzeniu ćwiczeń usprawniających czytanie i pisanie na terenie szkoły,domu.

Druk „Wniosek o przeprowadzenie badania psychologiczno-pedagogicznego i wydanie opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się u uucznia gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej” można odebrać w Poradni lub wydrukować z naszej str. internetowej. Druk „wniosku” wypełnia nauczyciel lub specjalista wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców składa do dyrektora szkoły, a ten po uzupełnieniu przekazuje ją do Poradni.

W przygotowaniu dokumentacji dotyczącej symptomów i objawów dysleksji rozwojowej ważna jest współpraca nauczyciela polonisty z nauczycielami języków obcych i innych przedmiotów oraz z rodzicami.

Uczeń, który nie zna zasad ortograficznych powinien zostać objęty opieką pedagogiczną terapeuty pedagogicznego na terenie szkoły w celu uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu znajomości zasad w poradni.

Uczeń jest badany w poradni na wniosek rodzica/opiekuna prawnego lub jako osoba pełnoletnia sam składa taki wniosek, ale w przypadku trudności dyslektycznych bardzo ważne jest powiadomienie wnioskodawcy, że poradnia ma prawo podjąć współpracę ze szkołą oraz, że w dokumentacji składanej przez rodzica/opiekuna prawnego, niezbędne są dokumenty, które wypełnia szkoła.

Niezbędne jest, by uczniowie, którzy w wyniku badań psychologiczno-pedagogicznych przeprowadzonych w poradni, mają zleconą ukierunkowaną pracę samokształceniową byli wspierani przez nauczyciela polonistę, we współpracy z psychologiem poradni, z uwagi na potrzebę:
a. systematyczności, a nie przypadkowości wykonywania zaleconych ćwiczeń,
b. wdrażania do samokontroli, auto-korekty (analiza popełnianych błędów w prowadzonych
ćwiczeniach, ich poprawa),
c. utrwalania zasad pisowni.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego