Poradnia

Idź do spisu treści

Menu główne:

PROCEDURY PRZYJMOWANIA KLIENTÓW W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
WE WŁOSZCZOWIE

I. PRZYJMOWANIE DOKUMENTACJI

– Dokumenty składają klienci w sekretariacie poradni.
– Przyjmowany jest tylko pełen komplet dokumentów.
wg. następujących kryteriów:

DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

1. Wniosek o badanie dziecka w poradni, który można uzyskać w sekretariacie poradni.
2. Karta dziecka – 6-letniego i opinia wychowawcy o dziecku.
3. Rysunki (3 szt.).
4. Zeszyt (1 lub 2).
5. Zaświadczenie o stanie zdrowia.

BADANIE LOGOPEDYCZNE

1. Wniosek rodzica o badanie dziecka.

TRUDNOŚCI W CZYTANIU I PISANIU ( DYSLEKSJA )

1. Wniosek o badanie.
2. Opinia nauczyciela polonisty.
3. 2 prace pisemne: (sprawdzone) dyktando, wypracowanie.
4. 2 zeszyty (od możliwie jak najwcześniejszego okresu).

TRUDNOŚCI SZKOLNE

1. Wniosek o badanie
2. Opinia od wychowawcy na temat postępów edukacyjnych, ogólnego funkcjonowania w  szkole, ocen z ostatniego półrocza
3. Dwa zeszyty i ewentualnie prace pisemne.
4. Zaświadczenie od lekarza (w przypadku schorzeń).

TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE

1. Wniosek o badanie.
2. Opinia od wychowawcy i pedagoga szkolnego dotycząca funkcjonowania dziecka w szkole – w nauce i zachowaniu.
3. Zaświadczenie lekarskie (przypadku istnienia schorzeń).
4. W uzasadnionych sytuacjach tylko wniosek rodzica lub opiekuna prawnego.

WYBÓR DALSZEGO KIERUNKU KSZTAŁCENIA

1. Wniosek o badanie
2. Opinia od wychowawcy dotycząca porady zawodowej
DOKUMENTACJA DZIECI OBCOKRAJOWCÓW

1. Karta pobytu lub dowód osobisty wnioskodawcy.
2. Ksero skróconego odpisu aktu urodzenia
(w przypadkach wątpliwych)
3. Dokumentacja pozostała w zależności od zgłaszanego
problemu.

II. ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW

– wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu,
– w przypadkach uzasadnionych w trybie pilnym:
(sprawy wychowawcze, zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne itp.)

III. PODZIAŁ WNIOSKÓW

– podziału dokonuje dyrektor placówki (lub wyznaczeni pracownicy),
– w zależności od rodzaju sprawy wniosek trafia do pracowników zajmujących się danym problemem,
– w razie uzasadnionej potrzeby istnieje możliwość zamiany osób badających po konsultacji z dyrektorem

IV. WYZNACZANIE TERMINU BADAŃ

– osoba do której trafił wniosek wyznacza termin badania telefonicznie lub listownie,
– w przypadku 3- krotnego nie zgłoszenia się dziecka na badania i braku kontaktu ze strony rodziców, opiekunów, fakt ten zostaje
odnotowany w książce zgłoszeń, a wniosek odłożony do archiwum.

V. DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA, PEDAGOGICZNA, LOGOPEDYCZNA.

– konsultacje pracowników po diagnozie – opracowanie opinii lub orzeczenia
– w razie potrzeby skierowanie na konsultacje i badania specjalistyczne (np. lekarskie)
– opinia może być ustna lub pisemna w zależności od potrzeby wnioskodawcy.

VI. WNIOSEK O WYDANIE OPINII I LUB ORZECZENIA.

– po dokonaniu diagnozy rodzic lub opiekun wypełnia wniosek o wydanie opinii lub orzeczenia

– orzeczenie, opinie (wczesne wspomaganie) wydawane są w ciągu 7 dni od daty posiedzenia Zespołu Orzekającego,

– orzeczenia , opinie (wczesne wspomaganie rozwoju)- 1 egzemplarz odbiera wnioskodawca.

 

VI. WNIOSEK O WYDANIE OPINII
– opinia – 1 egzemplarz odbiera wnioskodawca lub zostaje wysłana przez poradnię na adres wnioskodawcy,

– Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia, rozpoczęcia, spełniania obowiązku szkolnego,

– Pozostawienia ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie,

– Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,

– Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

– Zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego,

– Udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,

– Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,

– Przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej; zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z  problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia  ze względu na stan zdrowia,

– Przystąpienia ucznia lub absolwenta niepełnosprawnego, niedostosowanego społecznie, wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe , w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta,

– O potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

– O pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej dzieciom i młodzieży

– Innych, określonych w odrębnych przepisach.

 

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego