Poradnia

Idź do spisu treści

Menu główne:

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ WE WŁOSZCZOWIE W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

 

W ZWIĄZKU ZE WZNOWIENIEM PRACY PORADNI PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PROCEDURAMI DIAGNOZY.

WSZELKIE DOKUMENTY NADAL PROSIMY DOSTARCZAĆ POCZTĄ TRADYCYJNĄ LUB POZOSTAWIĆ W SKRZYNCE PODAWCZEJ PRZED WEJŚCIEM DO PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ.

KONSULTACJI NADAL UDZIELAMY TELEFONICZNIE I MAILOWO.

PRZYJMUJEMY TYLKO WCZEŚNIEJ UMÓWIONYCH TELEFONICZNIE KLIENTÓW.


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


PROCEDURY POSTĘPOWANIA DIAGNOSTYCZNEGO
w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włoszczowie w związku z zagrożeniem Covid-19:Ogólne zasady przyjmowania klientów w Poradni:
1. W celu zmniejszania ryzyka przenoszenia zakażenia rejestracja dzieci i młodzieży na badanie odbywa się poprzez złożenie wniosku w urnie – umieszczonej przed budynkiem Poradni. Wszystkie potrzebne dokumenty można pobrać ze strony PP-P w zakładce – Dokumenty do pobrania.
2. Pierwszeństwo mają wnioski dotyczące orzeczeń, opinii WWRD, odroczenia obowiązku szkolnego lub inne – zgodnie z analizą specjalistów Poradni. Do wniosku prosimy dostarczyć ( w miarę możliwości ) niezbędne dokumenty typu: opinie z przedszkola, z terapii, z innych badań, zaświadczenie lekarskie od specjalisty w przypadku pierwszego orzeczenie, czy WWR – w razie wątpliwości zalecamy kontakt telefoniczny – udzielimy dokładnych informacji.
3. Do placówki nie mogą przychodzić pracownicy i klienci, którzy są chorzy, zwłaszcza, jeżeli występują u nich objawy infekcji dróg oddechowych (gorączka, duszność , kaszel, utrata węchu i smaku) lub jeżeli miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 do czasu ostatecznej weryfikacji i uzyskania ujemnego wyniku badania takiej osoby (podejrzanej o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2).W przypadku zaobserwowania przez pracownika Poradni u siebie objawów infekcji dróg oddechowych lub posiadania wiedzy o kontakcie z osobą podejrzaną lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2, należy o takim fakcie poinformować telefonicznie Dyrektora Poradni przed zgłoszeniem się do pracy.
4. Ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz ( maksymalnie do 4 osób, z zachowaniem odstępu między poszczególnymi osobami 2 m – nie dotyczy odległości pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym a dzieckiem).
5.Poradnia przyjmuje dzieci i uczniów w budynku Poradni szczególnie w celu diagnozowania na potrzeby wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci.
6. Pozostałe zadania statutowe, w tym terapie i spotkania sieci współpracy, Poradnia realizuje zdalnie.
7. Poradnia informuje telefonicznie o ustalonym terminie wizyty w placówce.
8. W momencie telefonicznego umawiania wizyty rodzic jest poinformowany o warunkach
pracy w poradni w związku z Covid-19. Niewyrażenie zgody ( na warunki badania,
stosowanie środków ochronnych) jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na badanie.
9. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych u dziecka, Rodzic/opiekun prawny powinien odpowiednio wcześniej powiadomić Poradnię i odwołać wizytę.


Wizyta w Poradni
1. Na wizytę do Poradni dziecko przychodzi z jednym opiekunem.
2. Przed bezpośrednią wizytą diagnostyczną w Poradni rodzic/opiekun prawny poprzez kontakt telefoniczny z pracownikiem Poradni wypełnia Ankietę wstępnej kwalifikacji (załącznik nr 1 – Ankieta wstępnej kwalifikacji) w kierunku zakażenia SARS CoV-2). Po udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania i wyrażeniu zgody na badanie, rodzic/opiekun wraz z dzieckiem zostaje poddany pomiarowi temperatury ciała termometrem bezdotykowym przez wyznaczonego pracownika Poradni. Pracownik jest zabezpieczony w maseczkę zakrywająca usta i nos, przyłbicę i jednorazowe rękawiczki, przeprowadzenie ankiety i pomiar temperatury powinny nie przekraczać 15 minut.
3. W przypadku wywiadu epidemiologicznego – ANKIETY dodatniego lub objawów infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności, inne nietypowe) na podstawie informacji wynikających z ankiety przeprowadzonej przez rejestrację stwierdzenie ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-2 zasadna jest odmowa wykonania diagnozy. Wyznaczony Pracownik Poradni powiadamia o zaistniałej sytuacji telefonicznie Inspekcję Sanitarną i postępuję wg uzyskanych informacji.
4. Przy wejściu Poradni każdy pracownik, dziecko oraz jego rodzic/opiekun ma obowiązek zdezynfekować ręce.
5. Na terenie Poradni rodzic/opiekun przebywa w maseczce ochronnej i rękawiczkach jednorazowych.
6. Każdy kontakt osoby z zewnątrz w sekretariacie odbywa się tylko w wyjątkowych przypadkach, w taki sposób, że klient przebywa w odległości minimum 2 m od pracownika.
7. Rodzice oczekują na dziecko w wyznaczonym miejscu Poradni – tj. pokój nr 36 lub poza nią, na zewnątrz budynku. Odległość osób przebywających w poczekalni to minimum 2 m.
9. Dziecko umówione do badań pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Dopuszczalna jest obecność rodzica w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających bezpośredniej obecności rodzica.
10. Wywiad, omówienie wyników badania z rodzicami, przeprowadza się drogą telefoniczną po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem PP-P, a dalsze kroki zostaną ustalone indywidualnie w zależności od sprawy.
11.Posiedzenia Zespołu orzekającego odbywają się w ustalone dni w sposób zdalny – udział lekarza orzecznika on line. Po posiedzeniu ZO lekarz podpisuje stosowną dokumentację w Poradni w wyznaczonym do tego gabinecie bez kontaktu z Pracownikami Poradni lub w inny sposób, tak aby w maksymalny możliwy sposób ograniczyć kontakt z pracownikami Poradni. Na terenie Poradni lekarz przebywa w maseczce ochronnej i jednorazowych rękawiczkach.

Zachowanie profilaktyki
1. W Poradni stosuje się zabezpieczenia stanowisk pracy, pracowników w kontakcie bezpośrednim z klientem w postaci bariery z plexi, przyłbic/ maseczek, jednorazowych rękawiczek, obuwia ochronnego, dezynfekcji rąk i stanowisk pracy.
2. Przeprowadza się dezynfekcję przyborów, sprzętu, zabawek, pomocy dydaktycznych, stolików, biurek, klamek, włączników światła- używanych podczas diagnozy w pomieszczeniach diagnostycznych po każdym badaniu.
3. Przeprowadza się dezynfekcję lad, poręczy, dozowników na preparaty do higieny rąk, dozowników na ręczniki jednorazowe, pojemników na odpady możliwie najczęściej, nie rzadziej niż trzy razy dziennie.
4. Po każdej diagnozie gabinet jest wietrzony.
5. Przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu, każdy pracownik dezynfekuje swoje stanowisko pracy.
6. W Poradni na korytarzu znajduje się pojemnik na zużyte jednorazowe rękawiczki i maseczki.
7. Dziecko podczas diagnozy używa własnego przyboru do pisania długopisu / ołówka, kredek, które przynosi na badanie.

Procedury uzgodniono z Radą Pedagogiczną i Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną we Włoszczowie dnia 04.05.2020 r.

 

PROCEDURY PRZYJMOWANIA KLIENTÓW W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
WE WŁOSZCZOWIE

I. PRZYJMOWANIE DOKUMENTACJI

– Dokumenty składają klienci w sekretariacie poradni.
– Przyjmowany jest tylko pełen komplet dokumentów.
wg. następujących kryteriów:

DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

1. Wniosek o badanie dziecka w poradni, który można uzyskać w sekretariacie poradni.
2. Karta dziecka – 6-letniego i opinia wychowawcy o dziecku.
3. Rysunki (3 szt.).
4. Zeszyt (1 lub 2).
5. Zaświadczenie o stanie zdrowia.

BADANIE LOGOPEDYCZNE

1. Wniosek rodzica o badanie dziecka.

TRUDNOŚCI W CZYTANIU I PISANIU ( DYSLEKSJA )

1. Wniosek o badanie.
2. Opinia nauczyciela polonisty.
3. 2 prace pisemne: (sprawdzone) dyktando, wypracowanie.
4. 2 zeszyty (od możliwie jak najwcześniejszego okresu).

TRUDNOŚCI SZKOLNE

1. Wniosek o badanie
2. Opinia od wychowawcy na temat postępów edukacyjnych, ogólnego funkcjonowania w  szkole, ocen z ostatniego półrocza
3. Dwa zeszyty i ewentualnie prace pisemne.
4. Zaświadczenie od lekarza (w przypadku schorzeń).

TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE

1. Wniosek o badanie.
2. Opinia od wychowawcy i pedagoga szkolnego dotycząca funkcjonowania dziecka w szkole – w nauce i zachowaniu.
3. Zaświadczenie lekarskie (przypadku istnienia schorzeń).
4. W uzasadnionych sytuacjach tylko wniosek rodzica lub opiekuna prawnego.

WYBÓR DALSZEGO KIERUNKU KSZTAŁCENIA

1. Wniosek o badanie
2. Opinia od wychowawcy dotycząca porady zawodowej
DOKUMENTACJA DZIECI OBCOKRAJOWCÓW

1. Karta pobytu lub dowód osobisty wnioskodawcy.
2. Ksero skróconego odpisu aktu urodzenia
(w przypadkach wątpliwych)
3. Dokumentacja pozostała w zależności od zgłaszanego
problemu.

II. ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW

– wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu,
– w przypadkach uzasadnionych w trybie pilnym:
(sprawy wychowawcze, zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne itp.)

III. PODZIAŁ WNIOSKÓW

– podziału dokonuje dyrektor placówki (lub wyznaczeni pracownicy),
– w zależności od rodzaju sprawy wniosek trafia do pracowników zajmujących się danym problemem,
– w razie uzasadnionej potrzeby istnieje możliwość zamiany osób badających po konsultacji z dyrektorem

IV. WYZNACZANIE TERMINU BADAŃ

– osoba do której trafił wniosek wyznacza termin badania telefonicznie lub listownie,
– w przypadku 3- krotnego nie zgłoszenia się dziecka na badania i braku kontaktu ze strony rodziców, opiekunów, fakt ten zostaje
odnotowany w książce zgłoszeń, a wniosek odłożony do archiwum.

V. DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA, PEDAGOGICZNA, LOGOPEDYCZNA.

– konsultacje pracowników po diagnozie – opracowanie opinii lub orzeczenia
– w razie potrzeby skierowanie na konsultacje i badania specjalistyczne (np. lekarskie)
– opinia może być ustna lub pisemna w zależności od potrzeby wnioskodawcy.

VI. WNIOSEK O WYDANIE OPINII I LUB ORZECZENIA.

– po dokonaniu diagnozy rodzic lub opiekun wypełnia wniosek o wydanie opinii lub orzeczenia

– orzeczenie, opinie (wczesne wspomaganie) wydawane są w ciągu 7 dni od daty posiedzenia Zespołu Orzekającego,

– orzeczenia , opinie (wczesne wspomaganie rozwoju)- 1 egzemplarz odbiera wnioskodawca.

 

VI. WNIOSEK O WYDANIE OPINII
– opinia – 1 egzemplarz odbiera wnioskodawca lub zostaje wysłana przez poradnię na adres wnioskodawcy,

– Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia, rozpoczęcia, spełniania obowiązku szkolnego,

– Pozostawienia ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie,

– Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,

– Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

– Zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego,

– Udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,

– Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,

– Przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej; zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z  problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia  ze względu na stan zdrowia,

– Przystąpienia ucznia lub absolwenta niepełnosprawnego, niedostosowanego społecznie, wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe , w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta,

– O potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

– O pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej dzieciom i młodzieży

– Innych, określonych w odrębnych przepisach.

 

Procedura orzecznicza odwołanie od orzeczenia w I instancji

Wnioskodawca składa odwołanie w formie pisma, adresowanego do Kuratora Oświaty w Kielcach za pośrednictwem Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włoszczowie.

  • Odwołanie powinno zawierać: dane osobowe wnioskodawcy i jego dziecka, numer orzeczenia i datę jego wydania, wyjaśnienie przyczyny, z powodu której jest składane. Nie obowiązuje jednolity wzór/ formularz odwołania.
  • Składający odwołanie nie wypełnia wniosku o uchylenie orzeczenia.
  • Odwołanie może być przyjęte i rozpatrzone przez zespół orzekający, gdy zostanie złożone we właściwym terminie, to jest w terminie do 14 dni od potwierdzonej w dokumentacji poradni daty odbioru orzeczenia lub daty odbioru listu poleconego, gdy orzeczenie zostało wysłane pocztą.
  • Po przekroczeniu terminu 14 dni wnioskodawcy, który nie zgadza się z treścią orzeczenia, przysługuje złożenie wniosku o uchylenie orzeczenia i wydanie nowego: powinien wtedy dołączyć do wniosku uzupełniającą dokumentację, która uzasadnia podjęcie starań o zmianę decyzji zespołu orzekającego.
  • Po przyjęciu odwołania od orzeczenia dyrektor poradni i przewodniczący zespołu orzekającego analizują protokół zespołu, na którym rozpatrywany był wniosek o wydaniu orzeczenia oraz treść orzeczenia.
  • Dyrektor poradni powołuje specjalistów do weryfikacji treści orzeczenia. Specjaliści wypowiadają się, czy do rozpatrzenia odwołania konieczne jest podjęcie dodatkowych badań diagnostycznych i/lub dostarczenia przez wnioskodawcę dodatkowej dokumentacji, w szczególności: badań lekarskich lub opinii ze szkoły/przedszkola.
  • Dyrektor poradni lub powołany przez niego przewodniczący zespołu informuje wnioskodawcę o podjętych ustaleniach oraz informuje wnioskodawcę o dacie i godzinie posiedzenia zespołu orzekającego, na którym rozpatrywane będzie odwołanie od orzeczenia.
  • Zespół Orzekający jest zobowiązany rozpatrzyć odwołanie od orzeczenia w terminie 14 dni od przyjęcia odwołania. W posiedzeniu Zespołu uczestniczą specjaliści z poradni, powołani jako członkowie zespołu zgodnie ze stwierdzanym zakresem i rodzajem niepełnosprawności dziecka/ucznia oraz wnioskodawca, jeżeli wyrazi taką wolę.
  • Zespół Orzekający wydaje nowe orzeczenie, jeżeli uzna, że odwołanie było zasadne.
  • W przypadku, gdy Zespół Orzekający nie uwzględni odwołania, przesyła odwołanie wraz z aktami sprawy Kuratorowi Oświaty w Kielcach.

Odwołanie od orzeczenia w II instancji

Po przesłaniu przez poradnię odwołania wraz z aktami sprawy do Kuratora Oświaty rozpoczyna się procedura na etapie II instancji .

Decyzja Kuratora Oświaty jest ostateczna, podlega zaskarżeniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego