Poradnia

Idź do spisu treści

Menu główne:

Oferta

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włoszczowie

na rok szkolny 2021/2022

Dla rodziców

L.P

Zajęcia warsztatowe/prelekcje

Osoba odpowiedzialna/miejsce realizacji

1.

Rozpoznawanie wczesnych objawów dysleksji u dzieci.

Jak wspierać ucznia z dysleksją w nauczaniu zdalnym.

B. Domaradzka, B. Dolaś –  SP kl. I- III

2.

Prawidłowy rozwój emocjonalny, umysłowy oraz mowy u dzieci w wieku przedszkolnym.

B. Domaradzka,
A. Kliminowska – przedszkole

3.

Dopalacze – zanim po nie sięgną.

M. Nowak, A. Ścisłowska – SP. kl. VI, VII,VIII,

4.

ADHD – mity i prawdy.

B. Jagielska, M. Nowak – SP kl. V – VIII

5.

Moje dziecko idzie do przedszkola- porady i wskazówki dla rodziców.

A. Ścisłowska, M.Nowak – przedszkole

6.

Mam tę moc – jak budować poczucie własnej wartości u dzieci.

B. Dolaś, B. Domaradzka – przedszkole, SP

7.

Mamo, tato mów do mnie- jak prawidłowo dbać o rozwój mowy i języka dziecka
w wieku przedszkolnym.

A. Kliminowska,
M. Nocuń – przedszkole

8.

Potrzeby dziecka z niedokształceniem mowy o typie afazji.

A. Kliminowska,
M. Nocuń – przedszkole

9.

Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi wychowawczo. Jak rozmawiać z nastolatkiem.

 

H. Juzyszyn -Krzysztofik – SP

10.

Rola rodziców w rozpoznawaniu i przezwyciężaniu trudności szkolnych.

B. Dolaś, B. Domaradzka – przedszkole, SP kl- I -III

11.

Organizacja pracy domowej, jak pomóc dziecku w samodzielnym uczeniu się, jak motywować go do nauki.

B. Dolaś, B. Domaradzka –SP

12.

Tablet, smartfon i TV – wróg czy sprzymierzeniec czyli wpływ wysokich technologii informatycznych na rozwój mowy dziecka.

A. Kliminowska, SP, przedszkole

13.

Saper czyli jak rozminować agresję małego dziecka.

H. Juzyszysz – Krzysztofik, przedszkole

14.

Problemy depresji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

H. Juzyszyn – Krzysztofik wszystkie typy szkół

15.

16.

17.

Jadek czy niejadek? Jak zachęcić dziecko do zdrowej diety- co jedzenie ma wspólnego z rozwojem mowy.

Czy to już autyzm czy efekt nadmiernego korzystania ze środków multimedialnych

Jak poradzić sobie z trudnościami emocjonalno – społecznymi po powrocie do szkoły.

M. Nowak, A. Kliminowska – przedszkole

M. Nowak, B. Jagielska

przedszkole

H. Juzyszyn – Krzysztofik

Dla uczniów

LP. Zajęcia warsztatowe/prelekcje Osoba odpowiedzialna/miejsce realizacji

1.

Jak sobie radzić z przykrymi emocjami.

B. Domaradzka, B. Dolaś – SP
kl IV-VI

2.

Emocje znam, nazywam, rozpoznaję.

B. Domaradzka, B. Dolaś -SP kl. I-III

3.

Asertywność w pigułce.

B. Domaradzka, B. Dolaś – SP VII-VIII,

4.

Smak życia – krótka debata o dopalaczach i nie tylko.

M. Nowak, B.Jagielska – SP. kl. VI, VII,

5.

Moja przyszłość edukacyjno – zawodowa.

B. Jagielska – SP. kl. VII, kl.I branżowej szkoły I stopnia

6.

Jesteśmy razem”- zajęcia integracyjne dla uczniów internatów i klas I.

B. Jagielska, M.Nowak , szk. ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe

7.

Jak radzić sobie ze stresem?

B. Domaradzka, B. Dolaś  szk. ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe

8.

Badanie słuchu.

A.Kliminowska, M.Nowak, przedszkole od 5-go roku życia,  SP, ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe

9.

Plotka w przyjaźni. Mieć przyjaciela – być przyjacielem.

B. Jagielska, M.Nowak – SP kl. IV – VIII

10.

Telefon zaufania.

M. Nowak, B.Jagielska– SP kl. IV-VIII,

11.

Mnemotechniki.

M. Nowak, B.Jagielska – SP kl- V-VIII

12.

FAS – płodowy Zespół Alkoholowy.

M. Nowak, A. Ścisłowska – szk. ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe

13.

Mówca, słuchacz i rozmówca- jak poprawnie się komunikować..

M. Nowak, B. Jagielska – SP kl-VII – VIII,

14.

Niebezpieczne zabawy- zajęcia grupowe.

Radosna zabawa i nauka bez telefonu i komputera. sposoby spędzania wolnego czasu.

 W. Turczyn M. Nocuń– przedszkole

15.

Bajkoterapia – zajęcia grupowe.

W. Turczyn, M. Nocuń– SP kl. I-III

16.

Świat uczuć i emocji – kiedy dopada mnie złość.

W. Turczyn, M. Nocuń– SP kl. IV-V

17.

Mam tę moc – o zdobywaniu poczucia mocy i sprawstwa.

W. Turczyn, M. Nocuń– SP kl. IV-V

18.

Nie pójdę z nieznajomym

W. Turczyn, M Nocuń przedszkole, SP kl I-III

19.

Warsztaty logopedyczne.

A. Kliminowska. M. Nocuń  – przedszkole

20.

Badania przesiewowe logopedyczne.

Badania przesiewowe narządów zmysłów:wzrok, słuch, mowa.

A. Kliminowska, M. Nocuń – przedszkole

21.

Zajęcia logorytmiczne.

A. Kliminowska, M. Nocuń –
przedszkole

22.

Sytuacje trudne emocjonalnie – radzenie sobie z kryzysem.

H. Juzyszyn – Krzysztofik
ponadpodstawowe

23.

Zabawy z sylabkami. Zajęcia z wykorzystaniem elementów metody symultaniczno – sekwencyjnej.

A. Kliminowska, W. Turczyn – przedszkole

24.

Problemy depresji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

H. Juzyszyn – Krzysztofik SP, ponadgimnazjalna,

25.

Moje działanie – mój sukces. Czynniki istotne w planowaniu kariery zawodowej.

B. Dolaś, B. Domaradzka – SP kl- VIII, szkoła ponadpodstawowa

26.

27.

29.

30.

Piękno wczoraj i dziś- profilaktyka zaburzeń odżywiania.

Wyspa szacunku- z innymi jest mi dobrze. (nawiązywanie kontaktów, rozwiązywanie konfliktów).

Trudny powrót po nauczaniu zdalnym. Jak wychodzić z izolacji.

       Lęk separacyjny.

B. Jagielska, M. Nowak SP kl- VIII, szkoła ponadpodstawowa

B. Jagielska, W Turczyn

H. Juzyszyn – Krzysztofik

A. Ścisłowska, M. Nowak – przedszkole

Dla nauczycieli

LP. Prelekcje /zajęcia warsztatowe Osoba odpowiedzialna/miejsce realizacji
1. Analiza opinii i orzeczeń wydawanych przez PP-P. M. Nowak, B.Jagielska
2. Jak dbać o rozwój mowy i języka dziecka
w wieku przedszkolnym.
A. Kliminowska, M. Nocuń
3. Potrzeby dziecka z niedokształceniem mowy o typie afazji. A. Kliminowska, M. Nocuń
4. Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi wychowawczo. Agresja małego dziecka. H. Juzyszyn – Krzysztofik
5. Dojrzałość szkolna – co to znaczy, że dziecko jest gotowe, aby rozpocząć naukę w szkole. B. Dolaś, B. Domaradzka
6. Organizacja pracy domowej, metody motywujące. B. Dolaś, B. Domaradzka
7. Wpływ wysokich technologii informacyjnych na rozwój mowy dziecka. A. Kliminowska,
M. Nocuń
8. Logopeda – rodzic, czyli recepta na dobrą i owocną współpracę A. Kliminowska,
M. Nocuń
9. Problemy depresji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. H. Juzyszyn – Krzysztofik

Inne w zależności od zapotrzebowania środowiska lokalnego

 

Oferty pomocy indywidualnej:

I. Oferta pomocy indywidualnej dla dzieci i młodzieży
1. Indywidualna terapia zaburzeń mowy.
2. Terapia psychologiczna i pedagogiczna dzieci przedszkolnych.
3. Indywidualna terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży z dysleksją rozwojową.
4. Terapia indywidualna młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi i problemami w
funkcjonowaniu psychospołecznym.
5. Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju.
6. Indywidualne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci z deficytami rozwojowymi.
7. Ocena sprawności narządu słuchu u dzieci (od
6 r. ż.), młodzieży i osób dorosłych –
Screeningowy Audiometr Tonalny. Badania platformą zmysłów: wzrok, słuch, mowa – dzieci w wieku od 5 r.ż.

8. Prowadzenie diagnozy pedagogicznej dzieci i młodzieży
– specyficznych trudności w pisaniu typu dyslektycznego,
– dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb,
– inne.
9. Prowadzenie diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży
– określenie poziomu rozwoju intelektualnego,
– inne.
10. Prowadzenie zajęć z zakresu pedagogiki rewalidacyjnej:
a. percepcji i koordynacji wzrokowo –ruchowo –słuchowej,
b. czynności manipulacyjnych, motoryka mała i duża,
c. doskonalenie umiejętności precyzowania wypowiedzi słownych ze zwróceniem uwagi
na prawidłową artykulację.
d. ćwiczenie funkcji poznawczych – pamięć, spostrzeganie, myślenie, uwaga.
11. Prowadzenie socjoterapii uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz
niedostosowanych społecznie.
12. Prowadzenie zajęć adaptacyjno – interwencyjnych w placówkach oświatowych.
13. Badania zawodoznawcze dotyczące predyspozycji do zawodu.
14. Warsztaty zawodoznawcze:
– dla uczniów szkoły podstawowej,
– dla uczniów gimnazjum,
– dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
15. Prowadzenie grupy wsparcia na rzecz rodzin dzieci niepełnosprawnych.

16. Terapia pedagogiczna i logopedyczna dla dzieci ze spektrum autyzmu.
17. Terapia ręki – terapia zaburzeń grafomotorycznych dzieci w wieku szkolnym.
18. Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną.
19. Terapia SI.

II. Oferta pomocy indywidualnej dla szkół

1. Konsultacje dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców na terenie szkół
i przedszkoli.
2. Spotkania superwizyjne dla nauczycieli dotyczące pracy z konkretnym uczniem.
3. Przesiewowe badania wzroku i słuchu uczniów kl. I.
4. Przesiewowe badania logopedyczne.
5. Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych.
6. Grupa wsparcia dla logopedów.
7. Wygłaszanie pogadanek i prelekcji dla rodziców i nauczycieli.
8. Konsultacje z rodzicami i nauczycielami:
– w tematach zawartych w ofercie poradni na rok szkolny 20
21/22
– inne
9. Organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia
korekcyjno-kompensacyjne.
10. Wspomaganie nauczycieli szkół i placówek oświatowych w realizacji zadań statutowych
11. Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli,
wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki szkoły.
12. Prowadzenie grup wsparcia dla rodziców i nauczycieli:
– dzieci z upośledzeniem umysłowym,
– dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera,
– ADHD,
– niedostosowanych społecznie,
– zagrożenie niedostosowaniem społecznym.
13. Prowadzenie zajęć warsztatowych profilaktycznych:
– z zakresu uzależnień,
– relacje z otoczeniem,
– subkultury młodzieżowe,
– seksualność niepełnosprawnych,
– przemocy i agresji w szkole,
– inne.
14. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń
komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.
15. Wygłaszanie pogadanek i prelekcji dla rodziców i nauczycieli na temat problemów
wychowawczych i trudności edukacyjnych,
– szkolenie Rad Pedagogicznych w tematach zawartych w ofercie poradni na rok szkolny 20
21/2022
– inne.

INNE PROPOZYCJE:

Lp. Nazwa Termin Koordynator
1. Konkurs plastyczny
„Zawody moich rodziców i dziadków”
 Marzec/Kwiecień/ Maj 2022 B.Dolaś
B. Domaradzka

H.Juzyszyn- Krzysztofik

W. Turczyn

2.

3.

Terapia na wesoło

Konkurs logopedyczny:

„Łamańce językowe – czyli wierszyki łamiące języki”.

Ferie zimowe 2022

maj – czerwiec 2022

M. Nowak
B. Jagielska
W. Turczyn

A.Kliminowska, M. Nocuń

A.Kliminowska, M. Nocuń

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego