Poradnia

Idź do spisu treści

Menu główne:

Oferta

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włoszczowie

na rok szkolny 2018/2019

Dla rodziców

LP. Zajęcia warsztatowe/prelekcje Osoba odpowiedzialna/miejsce realizacji
1. Rozpoznawanie wczesnych objawów dysleksji u dzieci. B. Domaradzka, B. Dolaś –  SP kl. I- III
2. Prawidłowy rozwój emocjonalny, umysłowy oraz mowy u dzieci w wieku przedszkolnym. B. Domaradzka,
A. Kliminowska – przedszkole
3. Dopalacze – zanim po nie sięgną. M. Nowak, B. Turczyńska – SP. kl. VI, VII,VIII,
4. ADHD – mity i prawdy. B. Turczyńska, M. Nowak – SP kl. V – VIII
5. Moje dziecko idzie do przedszkola- porady i wskazówki dla rodziców. B. Turczyńska, M.Nowak – przedszkole
6. Terapia Eeg-biofeedback. A. Kliminowska, W. Turczyn – przedszkole
7. Jak dbać o rozwój mowy i języka dziecka
w wieku przedszkolnym.
A. Kliminowska – przedszkole
8. Potrzeby dziecka z niedokształceniem mowy
o typie afazji.
A. Kliminowska – przedszkole
9. Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi wychowawczo. H. Krzysztofik – SP
10. Dojrzałość szkolna – co to znaczy, że dziecko jest gotowe, aby rozpocząć naukę w szkole. B. Dolaś, B. Domaradzka – przedszkole
11. Organizacja pracy domowej, metody motywujące. B. Dolaś, B. Domaradzka –SP
12. Wpływ wysokich technologii informatycznych na rozwój mowy dziecka. A. Kliminowska, SP, przedszkole
13. Logopeda – rodzic, czyli recepta na dobrą i owocną współpracę A. Kliminowska SP, przedszkole
14. Problemy depresji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. H. Juzyszyn – Krzysztofik SP, gimnazjum, ponadgimnazjalna

Dla uczniów

LP. Zajęcia warsztatowe/ prelekcje Osoba odpowiedzialna/miejsce realizacji
1. Jak sobie radzić z przykrymi emocjami. B. Domaradzka, B. Dolaś –

SP kl. IV-VI

2. Asertywność w pigułce. B. Domaradzka, B. Dolaś – SP VII-VIII, gimnazjum
3. Dopalacze – zanim po nie sięgniesz. M. Nowak, B.Turczyńska – SP. kl. VI, VII,  gimnazjum,
4. Moja przyszłość edukacyjno – zawodowa. B. Turczyńska – SP. kl. VII, kl.I branżowej szkoły I stopnia
5. „Jesteśmy razem”- zajęcia integracyjne dla uczniów internatów i klas I. B. Turczyńska, M.Nowak , szk. ponadgimnazjalne
6. Jak radzić sobie ze stresem? B. Domaradzka, B. Dolaś  szk. ponadgimnazjalne
7. Badanie słuchu. A.Kliminowska, M.Nowak, przedszkole od 5-go roku życia,  SP, gimnazjum, ponadgimnazjalne
8. Plotka w przyjaźni. Mieć przyjaciela – być przyjacielem. B. Turczyńska, M.Nowak – SP kl. IV – VIII
9. Telefon zaufania. M. Nowak, B.Turczyńska– SP kl. IV-VIII, gimnazjum
10. Mnemotechniki. M. Nowak, B.Turczyńska – gimnazjum
11. FAS – płodowy Zespół Alkoholowy. M. Nowak, B.Turczyńska – szk. ponadgimnazjalne
12. W jaki sposób się komunikujesz. M. Nowak, B. Turczyńska – kl-VIII, gimnazjum
13. Niebezpieczne zabawy- zajęcia grupowe.  W. Turczyn – przedszkole
14. Bajkoterapia – zajęcia grupowe.

Świat uczuć i emocji – kiedy dopada mnie złość.

Jestem wartościowym człowiekiem.

W. Turczyn – SP kl. I-III

W. Turczyn – SP kl. IV-V

W. Turczyn – SP kl. IV-V

15. Warsztaty logopedyczne. A. Kliminowska – przedszkole
16. Badania przesiewowe logopedyczne. A. Kliminowska – przedszkole
17. Zajęcia logorytmiczne. A. Kliminowska –
przedszkole
18. Sytuacje trudne emocjonalnie – radzenie sobie z kryzysem. H. Krzysztofik
szk. ponadgimnazjalne
19. Zabawy z sylabkami. Zajęcia z wykorzystaniem elementów metody symultaniczno – sekwencyjnej. A. Kliminowska, W. Turczyn – przedszkole
20. Problemy depresji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. H. Juzyszyn – Krzysztofik SP, gimnazjum, ponadgimnazjalna

Dla nauczycieli

LP. Prelekcje/zajęcia warsztatowe Osoba odpowiedzialna/miejsce realizacji
1. Terapia Eeg-biofeedback. A. Kliminowska, W. Turczyn
2. Jak dbać o rozwój mowy i języka dziecka
w wieku przedszkolnym.
A. Kliminowska
3. Potrzeby dziecka z niedokształceniem mowy
o typie afazji.
A. Kliminowska
4. Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi wychowawczo. H. Krzysztofik
5. Dojrzałość szkolna – co to znaczy, że dziecko jest gotowe, aby rozpocząć naukę w szkole. B. Dolaś, B. Domaradzka
6. Organizacja pracy domowej, metody motywujące. B. Dolaś, B. Domaradzka
7. Wpływ wysokich technologii informatycznych na rozwój mowy dziecka. A. Kliminowska
8. Logopeda – rodzic, czyli recepta na dobrą i owocną współpracę A. Kliminowska
9. Problemy depresji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. H. Juzyszyn – Krzysztofik

Inne w zależności od zapotrzebowania środowiska lokalnego

 

Oferty pomocy indywidualnej:

I. Oferta pomocy indywidualnej dla dzieci i młodzieży
1. Indywidualna terapia zaburzeń mowy.
2. Terapia psychologiczna i pedagogiczna dzieci przedszkolnych.
3. Indywidualna terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży z dysleksją rozwojową.
4. Terapia indywidualna młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi i problemami w
funkcjonowaniu psychospołecznym.
5. Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju.
6. Indywidualne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci z deficytami rozwojowymi.
7. Ocena sprawności narządu słuchu u dzieci (od 5 r. ż.), młodzieży i osób dorosłych –
Screeningowy Audiometr Tonalny.

8. Prowadzenie diagnozy pedagogicznej dzieci i młodzieży
– specyficznych trudności w pisaniu typu dyslektycznego,
– dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb,
– inne.
9. Prowadzenie diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży
– określenie poziomu rozwoju intelektualnego,
– inne.
10. Prowadzenie zajęć z zakresu pedagogiki rewalidacyjnej:
a. percepcji i koordynacji wzrokowo –ruchowo –słuchowej,
b. czynności manipulacyjnych, motoryka mała i duża,
c. doskonalenie umiejętności precyzowania wypowiedzi słownych ze zwróceniem uwagi
na prawidłową artykulację.
d. ćwiczenie funkcji poznawczych – pamięć, spostrzeganie, myślenie, uwaga.
11. Prowadzenie socjoterapii uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz
niedostosowanych społecznie.
12. Prowadzenie zajęć adaptacyjno – interwencyjnych w placówkach oświatowych.
13. Badania zawodoznawcze dotyczące predyspozycji do zawodu.
14. Warsztaty zawodoznawcze:
– dla uczniów szkoły podstawowej,
– dla uczniów gimnazjum,
– dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
15. Prowadzenie grupy wsparcia na rzecz rodzin dzieci niepełnosprawnych.

16. Terapia pedagogiczna i logopedyczna dla dzieci ze spektrum autyzmu.
17. Terapia ręki – terapia zaburzeń grafomotorycznych dzieci w wieku szkolnym.
18. Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną.
19. Terapia SI.

II. Oferta pomocy indywidualnej dla szkół

1. Konsultacje dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców na terenie szkół
i przedszkoli.
2. Spotkania superwizyjne dla nauczycieli dotyczące pracy z konkretnym uczniem.
3. Przesiewowe badania wzroku i słuchu uczniów kl. I.
4. Przesiewowe badania logopedyczne.
5. Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych.
6. Grupa wsparcia dla logopedów.
7. Wygłaszanie pogadanek i prelekcji dla rodziców i nauczycieli.
8. Konsultacje z rodzicami i nauczycielami:
– w tematach zawartych w ofercie poradni na rok szkolny 2018/19
– inne
9. Organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia
korekcyjno-kompensacyjne.
10. Wspomaganie nauczycieli szkół i placówek oświatowych w realizacji zadań statutowych
11. Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli,
wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki szkoły.
12. Prowadzenie grup wsparcia dla rodziców i nauczycieli:
– dzieci z upośledzeniem umysłowym,
– dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera,
– ADHD,
– niedostosowanych społecznie,
– zagrożenie niedostosowaniem społecznym.
13. Prowadzenie zajęć warsztatowych profilaktycznych:
– z zakresu uzależnień,
– relacje z otoczeniem,
– subkultury młodzieżowe,
– seksualność niepełnosprawnych,
– przemocy i agresji w szkole,
– inne.
14. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń
komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.
15. Wygłaszanie pogadanek i prelekcji dla rodziców i nauczycieli na temat problemów
wychowawczych i trudności edukacyjnych,
– szkolenie Rad Pedagogicznych w tematach zawartych w ofercie poradni na rok szkolny 2018/2019
– inne.

INNE PROPOZYCJE:

Lp. Nazwa Termin Koordynator
1. Konkurs fotograficzny „Magiczny Świat”  Marzec/Kwiecień/ Maj
2019
M. Nowak

M. Nocuń

W. Turczyn

2. Terapia na wesoło Ferie zimowe 2019 M. Nowak

B. Turczyńska

W. Turczyn

A. Kliminowska

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego