Poradnia

Idź do spisu treści

Menu główne:

POWSTANIE I ROZWÓJ

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Włoszczowie rozpoczęła swą działalność od 21 września 1971 roku pod nazwą Poradnia Wychowawczo-Zawodowa. Powstała w wyniku decyzji Wydziału Oświaty i Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Włoszczowie. Orzeczenie powołujące Poradnię zostało wydane na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dn. 21 września 1968 r. w sprawie organizacji i działalności Poradni Wychowawczo- Zawodowych. Dokument ten został podpisany przez ówczesnego inspektora p. Mieczysława Szcześniaka. Rejon działalności Poradni obejmował teren całego Powiatu Włoszczowskiego.

Obsada kadrowa Poradni z chwilą jej powołania była jednoosobowa. Obowiązki kierownika sprawowała pani Magdalena Ponurkiewicz – psycholog, absolwentka psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i logopedii Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie.

Początkowo Poradnia zajmowała jedno pomieszczenie w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 we Włoszczowie. Czynna była od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 -14.00.

Pod koniec stycznia 1972 r. Poradnię przeniesiono do większego lokalu, składającego się z dwóch pomieszczeń w internacie Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Wiśniowej. Od 1 marca zatrudniono pracownika administracyjnego – sekretarkę, p. Irenę Nurek. Prowadzenie badań dzieci i młodzieży rozpoczęto 15 marca 1972 r.

Od 30 czerwca 1973 r. działalność Poradni została zawieszona. Ponownie placówka wznowiła działalność        od 1 lutego 1974 r. Dyrektorem Powiatowej Poradni Wychowawczo-Zawodowej we Włoszczowie została mianowana pedagog – p. Magdalena Stecz, dotychczasowa dyrektor Szkoły Podstawowej w Koniecznie.

W marcu 1974 r. zatrudniona została psycholog p. Kazimiera Frączek. Zatrudniono także lekarza psychiatrę p. Barbarę Obłońską. Do końca roku szkolnego w ramach pracy zleconej zatrudniono nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 2 we Włoszczowie: p. Zenobię Nowak i p. Marię Rak.

W roku 1974 r. zatrudniono pedagogów: p. Elżbietę Paryską i p. Halinę Piotrowską, a 1 listopada 1975 r. p. Teresę Murzynowską.

W roku 1975 na skutek zmian administracyjnych i likwidacji powiatu włoszczowskiego uległ zmianie rejon działania Poradni, który objął: Włoszczowę ( miasto i gminę ), Krasocin, Łopuszno, Małogoszcz, część gminy Nagłowice i dawną gminę Oksa. Poradnia zmieniła również swoją siedzibę i zajęła pomieszczenia w Zespole Szkół Rolniczych.

Od listopada 1976 r. rozpoczęła pracę w Poradni psycholog Maria Jabłońska.

Na przełomie lat 1976/77 zmieniony został ponownie rejon działania Poradni. Część gminy Nagłowice i dawna gmina Oksa przechodzą w rejon działania Poradni w Jędrzejowie.

Od września 1977 roku stanowisko dyrektora Poradni objął Eugeniusz Zioło.

Od 1 września 1977 r. na stanowisku pedagoga zatrudniony został p. Jan Ciesielski, a na stanowisku pracownika administracyjnego jako sekretarka p. Anna Rak.

Trudne warunki pracy w Poradni skłoniły ówczesną dyrekcję do podjęcia starań  o zmianę lokalu.

Siedziba Poradni została ponownie przeniesiona, tym razem do budynku Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych w Kielcach, oddział we Włoszczowie, przy ulicy Strażackiej 11 (obecnie budynek Urzędu Pracy). Warunki lokalowe Poradni znacznie się polepszyły.

Od 1 września 1979 r. na stanowisku pedagoga zatrudniona została Ewa Tworkowska. Odeszła z pracy p. Anna Rak, a na jej miejsce 10 września została zatrudniona Anna Stramska, dotychczasowa sekretarka SP nr 2 we Włoszczowie, która pracuje w Poradni do chwili obecnej.

Od 1 września1980 r. do 30 września 1981r. na stanowisku psychologa pracowała Irena Ścisłowska.

17 września 1980 r. na miejsce Marii Jabłońskiej została zatrudniona psycholog Alina Kluza, która pracowała w Poradni do 30 listopada 1980 r.

Od 30 września 1981 r., po odejściu z pracy Ireny Ścisłowskiej, do września 1983 r. Poradnia pracowała bez psychologa.

1 września 1983 r. w charakterze psychologów zostały zatrudnione panie: Bożena Kulawińska i Halina Juzyszyn – Krzysztofik, która pracuje w Poradni do chwili obecnej.

Od 1 września 1984 r. do 31 sierpnia 1985 r. pracowała w placówce Urszula Kaczmarek – psycholog Wojewódzkiej Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Kielcach.

Od 1 września 1985 r. pracę rozpoczęła Krystyna Kumańska –psycholog.

Od roku szkolnego 1990/1991 dyrektorem Poradni został Jan Ciesielski.

Decyzją  Kuratora  Oświaty  w Kielcach z  dn.  1  października  1993 r.  Poradnia Wychowawczo – Zawodowa zmieniła swoją  nazwę  na  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Placówka objęła swoją działalnością wszystkie przedszkola i szkoły w gminach: Włoszczowa, Krasocin, Słupia Konecka, Łopuszno.

Od 1994 r. Poradnia zajmowała pomieszczenia po przedszkolu w budynku na osiedlu Władysława Broniewskiego 14.

W latach 1996 – 1998 siedziba Poradni ponownie została przeniesiona do budynku internatu Liceum Ogólnokształcącego, obecnie Starostwo Powiatowe, przy ulicy Wiśniowej 10.

Od listopada 1998 do końca 1999 roku Poradnia mieściła się w budynku przy ulicy Młynarskiej 1, a od roku 2000 do chwili obecnej w budynku przy ulicy Sobieskiego 38.

W wyniku reformy administracyjnej w 1999 r., dyrektor Jan Ciesielski został pracownikiem Starostwa Powiatowego. Obowiązki dyrektora Poradni przejęła Maria Prokop, która tę funkcję sprawowała w latach 2000-2007.

Od 1 grudnia 2007 stanowisko dyrektora Poradni obejmuje Beata Dolaś.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest placówką publiczną, a jej organem prowadzącym jest Powiat Włoszczowski. Zakres działania Poradni obejmuje: udzielanie dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Poradnia działa w ciągu całego roku.

Poradnia czynna jest codziennie w godzinach: 7.30 -15.30.

Specjaliści pracujący w Poradni to: pedagodzy, w tym pedagog rewalidacyjny, socjoterapeuta, psycholodzy, logopeda, doradcy zawodowi.

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włoszczowie w latach 1971-2012

 • Magdalena Ponurkiewicz
 • Irena Nurek- obecnie I.Ścisłowska
 • Magdalena Stecz
 • Kazimiera Frączek
 • Barbara Obłońska
 • Zenobia Nowak
 • Maria Rak
 • Elżbieta Paryska
 • Halina Piotrowska
 • Teresa Murzynowska
 • Maria Jabłońska
 • Eugeniusz Zioło
 • Jan Ciesielski
 • Anna Ciesielska
 • Anna Rak
 • Anna Stramska
 • Ewa Tworkowska
 • Elżbieta Krajewska
 • Anna Kuza
 • Halina Juzyszyn-Krzysztofik
 • Bożena Kulawinska
 • Urszula Kaczmarek
 • Krystyna Kumańska
 • Ewa Kowalska
 • Zenobia Michałek
 • Apolonia Lewandowska
 • Stanisława Jamróz
 • Anna Czarny
 • Anna Wronka
 • Beata Poros
 • Maria Prokop
 • Elżbieta Sybis
 • Beata Turczyńska
 • Beata Dolaś
 • Beata Domaradzka
 • Agnieszka Kotulska
 • Maria Marcinkowska
 • Agnieszka Zbierańska
 • Elżbieta Dulemba
 • Marzena Dudek
 • Anna Grygiel
 • Aleksandra Ścisłowska
 • Marzena Nowak
 • Dagmara Zielaskiewicz
 • Agnieszka Kliminowska
 • Magdalena Nocuń
 • Wioleta Turczyn
 • Anna Marcinkowska

Od  1 października 2017 roku stanowisko dyrektora Poradni objęła pani Izabela Niewiara-Sobala.

Pracownicy Poradni w roku 2017:

 • Izabela Niewiara-Sobala – dyrektor, pedagog
 • Marzena Nowak – pedagog
 • Beata Domaradzka – pedagog
 • Beata Dolaś – pedagog
 • Wioleta Turczyn – pedagog/ pracownik obsługi
 • Halina Juzyszyn- Krzysztofik – psycholog
 • Beata Turczyńska – psycholog
 • Aleksandra Ścisłowska – psycholog
 • Agnieszka Kliminowska – neurologopeda
 • Magdalena Nocuń – logopeda
 • Anna Marcinkowska – sekretarka
 • Agnieszka Staszczyk – pracownik biurowy.

 

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego