Poradnia

Idź do spisu treści

Menu główne:

 

Wyniki logopedycznego konkursu plastycznego „Wakacje tuż, tuż” dla uczniów klas I-III szkół podstawowych organizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną

I miejsce

Marysia Krzyżanowska kl. I SP Czarnca

Hanna Mesjasz kl. I SP Czarnca

II miejsce

Nikola Rucińska kl. I SP Kurzelów

III miejsce

Aleksander Nowak kl. I SP nr 1 Włoszczowa

Wyróżnienia

Nikola Jałocha kl. III SP nr 1 Włoszczowa

Antonii Suliga kl. I SP nr 1 Włoszczowa

Adam Wolski kl. I SP Bebelno

Aleksandra Sobańska kl. II SP nr 2 Włoszczowa

Piotr Wójcik kl. II SP nr 2 Włoszczowa

Klaudia Marszałek kl. II SP nr 2 Włoszczowa

O terminie i miejscu rozdania nagród szkoły zostaną powiadomione drogą e-mail.

 

 

Wyniki konkursu plastycznego na temat „Zawody moich rodziców i dziadków” dla uczniów szkół podstawowych organizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną

Klasy I – IV

I miejsce Klim Oliwia kl. IV SP Krasocin

II miejsce Kowalczyk Artur kl. II SP Oleszno

Bobińska Alicja kl. II SP Oleszno

III miejsce Pasoń Dominika kl. IV SP Konieczno

Klasy V – VIII

I miejsce Śpiechowicz Karolina kl. VIII SP Kluczewsko

Bartos Szymon kl. VII SP Konieczno

II miejsce Kowalczyk Patrycja kl. VII SP Oleszno

III miejsce Solecki Szymon kl. VII SP Nr 2 Włoszczowa

Kozioł Patrycja kl. VII SP Bukowa

O terminie i miejscu rozdania nagród szkoły zostaną powiadomione drogą e-mail.

 

 

INFORMACJA O KONKURSIE LOGOPEDYCZNO – PLASTYCZNYM

Zapraszamy do udziału w logopedycznym konkursie plastycznym „Wakacje tuż, tuż”.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna serdecznie zaprasza uczniów klas I-III z powiatu włoszczowskiego do udziału w logopedycznym konkursie plastycznym

Wakacje tuż, tuż”.

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy logopedycznej, troska o poprawność językową, kształcenie kreatywności u dzieci, zaprezentowanie umiejętności i zdolności plastycznych.

Szczegóły dotyczące udziału w konkursie dostępne są na stronie internetowej Poradni.

Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 02.06.2022.

Dokumenty potrzebne do udziału w konkursie umieszczone są w załącznikach.

Czekamy na pomysłowe prace. Serdecznie pozdrawiamy.

Agnieszka Kliminowska i Magdalena Nocuń

 

REGULAMIN

Konkurs organizowany jest przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną w ramach działań profilaktycznych.

1. Temat konkursu: „Wakacje tuż, tuż”.

2. Czas trwania konkursu: od 04.05. 2022r. do 31.05. 2022r.

3. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I–III Szkół Podstawowych w powiecie włoszczowskim.

4. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy logopedycznej, troska o poprawność językową, kształcenie kreatywności u dzieci, zaprezentowanie umiejętności i zdolności plastycznych.

5. Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej o tematyce wakacyjnej. Praca powinna zawierać elementy, których nazwy zawierają głoski szeregu szumiącego [sz], [rz/ż], [cz], [dż].

6. Format pracy: A3, technika: dowolna.

7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie kwestionariusza zgłoszeniowego zawierającego zgodę rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na przetwarzanie danych osobowych – wyłącznie na potrzeby konkursu.

8. Każda praca musi być zaopatrzona z tyłu metryczką, która powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika, adres szkoły, klasę oraz numer kontaktowy do rodzica/opiekuna.

9. Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatorów pod względem zgodności merytorycznej, staranności wykonania, samodzielności, pomysłowości i wrażeń artystycznych.

10. Prace należy składać w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włoszczowie do 31.05.2022r.

11.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 02.06.2022r.

Postanowienia ogólne:

1. Pierwszy etap konkursu odbywa się w placówce, do której uczęszczają dzieci.

2. Każda placówka kwalifikuje uczestników w liczbie, która stanowi 5% liczby uczniów klas I-III uczęszczających do danej szkoły.

4. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 02.06.2022 na stronie internetowej Poradni.

5.Informacji odnośnie konkursu udziela p. Agnieszka Kliminowska: akliminowskapppwp.pl oraz p. Magdalena Nocuń: m.nocunppp@wp.pl.

 

 

INFORMACJA O KONKURSIE PLASTYCZNYM

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włoszczowie zaprasza uczniów szkół podstawowych z powiatu włoszczowskiego do udziału w Konkursie Plastycznym pt. „ Zawody moich rodziców i dziadków”. Konkurs będzie odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych: kl. I – IV oraz V – VIII. Celem konkursu jest rozwijanie zamiłowań i zainteresowań plastycznych, przybliżenie dzieciom wiadomości na temat wybranych zawodów, rozwijanie zainteresowań dzieci pracą w różnych zawodach oraz wyrabianie szacunku do pracy rodziców i dziadków, uświadomienie dzieciom znaczenia pracy w życiu człowieka, kształtowanie wyobraźni dotyczącej swojej przyszłości zawodowej, wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych, wzbogacanie zasobu słownictwa dzieci
o wyrażenia związane z określonym zawodem. Konkurs rozpoczyna się 14.03.2022 r. i trwać będzie do 30.04.2022 r. Prace konkursowe należy przesłać na adres organizatora do dnia 13.05.2022 r. wraz z załącznikiem nr 1 Regulaminu Konkursu Plastycznego.
Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się dnia 27.05.2022 r. roku na stronie internetowej Poradni P-P. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Wszystkie informacje związane z Konkursem są zamieszczone w Regulaminie Konkursu Plastycznego i dostępne stronie internetowej Poradni P-P.

Pozdrawiamy i życzymy powodzenia!

Organizatorki

W razie pytań prosimy o kontakt drogą mailową na adres: 
b.dolas.
ppp@wp.pl i b.domaradzka.ppp@wp.pl

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Zawody moich rodziców i dziadków”.

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORGANIZOWANY PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ WE WŁOSZCZOWIE

 

I ROZDZIAŁ

ORGANIZATOR KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
  we Włoszczowie, ul. J.III Sobieskiego 38, 29-100 Włoszczowa, Tel: 413943319.

 2. Osobami nadzorującymi konkurs ze strony Organizatora są:

Beata Dolaś – pedagog

Beata Domaradzka – pedagog

Wioleta Turczyn – pedagog

Halina Juzyszyn – Krzysztofik – psycholog

 

II ROZDZIAŁ

CELE KONKURSU

 1. Kształtowanie wyobraźni dotyczącej przyszłości zawodowej.

 2. Rozwijanie zamiłowań i zainteresowań plastycznych.

 3. Umożliwienie porównania swoich zdolności ze zdolnościami i umiejętnościami innych.

 4. Przybliżenie dzieciom wiadomości na temat wybranych zawodów

 5. Rozwijanie zainteresowań dzieci pracą w różnych zawodach.

 6. Wyrabianie szacunku do pracy rodziców i dziadków.

 7. Uświadomienie dzieciom znaczenia pracy w życiu człowieka.

 8. Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych.

 9. Wzbogacanie zasobu słownictwa dzieci o wyrażenia związane z określonym zawodem.

 

III ROZDZIAŁ

UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w kategoriach wiekowych:

– klasy I – IV

– klasy V – VIII

IV ROZDZIAŁ

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest załączenie do przesłanej pracy pisemnego oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów autora o zgodzie na udział dziecka w konkursie plastycznym pt. „Zawody moich rodziców i dziadków” oraz zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dziecka dla potrzeb niezbędnych dla realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Załącznik nr 1).

 2. Konkurs rozpoczyna się 14.03.2022 r. i trwać będzie do 29.04.2022 r.

 3. Informacja o konkursie została zamieszczona na stronie internetowej
  PP-P we Włoszczowie i w jej siedzibie. Szkoły zostały powiadomione o konkursie drogą e-mail.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

 5. Temat prac konkursowych brzmi: „Zawody moich rodziców i dziadków”.

 6. Prace konkursowe należy przesłać na adres organizatora PP-P ul. J. Sobieskiego 38, 29-100 Włoszczowa lub dostarczyć osobiście do dnia 13.05.2022r.

V ROZDZIAŁ

ETAPY KONKURSU – ETAP SZKOLNY

 1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice, np.: rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo na papierze, wydzieranka – do wyboru przez uczestnika konkursu.

 2. Format prac plastycznych powinien być nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3.

 3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi.

 4. Prace plastyczne powinny być złożone nauczycielowi odpowiedzialnemu
  za przeprowadzenie konkursu.

 5. Każda praca powinna być opatrzona tytułem oraz danymi: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego
  za przeprowadzenie konkursu.

 6. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

 7. Prace konkursowe powinny być dostarczone do siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włoszczowie, ul. J.III Sobieskiego 38, 29-100 Włoszczowa, najpóźniej do 13.05.2022 r.

 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27.05.2022r.

VI ROZDZIAŁ

JURY, KRYTERIA OCENY, WYNIKI KONKURSU I NAGRODY

 1. Ocena prac i przyznanie nagród zostanie dokonane przez Jury konkursu powołane przez Organizatora.

 2. W przypadku równej ilości głosów decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego Jury konkursu.

 3. Jury dokona oceny prac nie później niż do dnia 27.05.2022 r. i spośród przekazanych prac plastycznych wyłoni laureatów konkursu, którym zostaną wręczone nagrody,
  w tym wyróżnione zostanie I, II i III miejsce, w dwóch kategoriach wiekowych.

 4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 5. Produktem finalnym konkursu plastycznego będzie wystawa prac konkursowych
  w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włoszczowie oraz zdjęcia umieszczone na stronie internetowej Poradni.

 6. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy, samodzielność wykonania pracy i oryginalność.

 7. Decyzja jury jest ostateczna.

 8. Informacja o wynikach konkursu oraz o miejscu i czasie rozdania nagród zostanie umieszczona na stronie internetowej Poradni i w jej siedzibie,

 9. O terminie wręczenia nagród, szkoły zostaną powiadomione drogą e-mail.

 10. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

VII ROZDZIAŁ

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin niniejszy obowiązuje od 14.03.2022 r. i jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

 2. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik akceptuje Regulamin konkursu oraz
  zgadza się na opublikowanie fotografii prac na stronie internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włoszczowie.

 3. Regulamin niniejszego konkursu jest dostępny na stronie internetowej poradni.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) nierozstrzygnięcia konkursu z przyczyn losowych niezależnych od organizatora.

b) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

 1. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

 2. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

 

Załącznik nr 1

 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA

W KONKURSIE PLASTYCZNYM

 1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko, nazwa szkoły, klasa)

……………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

w Konkursie Plastycznym pt.: „Zawody moich rodziców i dziadków” organizowanym przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną we Włoszczowie

 

 1. Na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 POZ. 1000), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia i nazwiska, oraz nazwy szkoły do której uczęszcza dziecko) w celach wynikających z organizacji konkursu.

 

……………………………… ….. ………………………………………… Miejscowość i data Podpis rodzica (prawnego opiekuna)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włoszczowie, ul. J.III Sobieskiego 38; 29-100 Włoszczowa.

 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: 
  inspektor@cbi24.pl.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących
  na Administratorze.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Inspektorem danych osobowych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włoszczowie jest pan Robert Łabuda, kontakt: inspektor@cbi24.pl , telefon : 881-711-500 

Życzą Dyrektor oraz pracownicy PP-P

Pragniemy Państwa poinformować, że remont w naszej Poradni dobiegł końca ! Serdeczne podziękowania dla Firmy Budowlano – Handlowej „Daniel” , a w szczególności dla pana Daniela, Mariusza, Adriana i Bogdana za wykonaną pracę. Dzielimy się z Państwem efektami !

Dzięki wsparciu organu prowadzącego – Starostwa Powiatowego we Włoszczowie – w naszej Poradni trwa długo wyczekiwany remont pomieszczeń. Wymieniane są wszystkie podłogi oraz malowane ściany. Mimo utrudnień Poradnia stara się realizować swoje zadania. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy. Już niebawem zapraszamy do odnowionych gabinetów.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznane zostały nagrody dla pracowników:

Nagrodę Dyrektora otrzymały:

Beata Domaradzka, Aleksandra Ścisłowska, Agnieszka Zaborska.

Nagrodę Starosty otrzymała Agnieszka Kliminowska.

Gratulujemy!!!

Dyrektor i pracownicy PP-P we Włoszczowie

Rozstrzygnięcie Konkursu
„Łamańce językowe, czyli wierszyki łamiące języki”.

Z przyjemnością informujemy, że został rozstrzygnięty Konkurs Logopedyczny „Łamańce językowe, czyli wierszyki łamiące języki”, w którym wzięło udział 30 uczniów klas I-III z powiatu włoszczowskiego.

Komisja spośród wszystkich uczestników nagrodziła następujące osoby:

I miejsce: Barbara Błeszyńska, Szkoła Podstawowa nr 2 we Włoszczowie, kl.IIa z recytacją wiersza „Gwałtu, rety! Co się dzieje?”,

II miejsce: Mateusz Pentkowski, Szkoła Podstawowa nr 2 we Włoszczowie, kl.IIb z recytacją wiersza „Piechur”,

III miejsce: Antoni Klapa, Szkoła Podstawowa nr 2 we Włoszczowie, kl.IIa z recytacją wiersza „Chrząszcz drżący w gąszczu”,

Rafał Majecki, Szkoła Podstawowa w Kluczewsku, kl.IIIa z recytacją wiersza „Łam języki”

Julia Sędek, Szkoła Podstawowa nr 1 we Włoszczowie, IId z recytacją wiersza „Straszydło”

Przyznano również wyróżnienia:

Filip Dudziński, Szkoła Podstawowa nr 2 we Włoszczowie, kl. IIIa z recytacją wiersza „Rrrr”,

Marta Cegieła, Szkoła Podstawowa nr 1 we Włoszczowie, kl.IIIa z recytacja wiersza „Chrząszcz”.

Wszyscy wyżej wymienieni uczniowie otrzymają nagrody. Pozostałym uczestnikom Konkursu zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy. O sposobie odbioru nagród zostaną poinformowani Dyrektorzy szkół.

Gratulujemy Zwycięzcom, a wszystkim, którzy wykazali zainteresowanie naszym Konkursem serdecznie dziękujemy. Dziękujemy nauczycielom, rodzicom, a przede wszystkim dzieciom, które dzielnie i z zaangażowaniem recytowały bardzo trudne wiersze.

Przewodnicząca komisji:

Izabela Niewiara – Sobala

Członkowie:

Agnieszka Kliminowska

Magdalena Nocuń

Anna Marcinkowska

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok PPP we Włoszczowie.

https://pcowloszczowa.bip.gov.pl/sprawozdania-finansowe/sprawozdanie-finansowe-za-2020-rok-ppp-we-wloszczowie.html

KONKURS LOGOPEDYCZNY

Informacja o Konkursie

„Łamańce językowe, czyli wierszyki łamiące języki”.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna serdecznie zaprasza uczniów klas I-III z powiatu włoszczowskiego do udziału w Konkursie „Łamańce językowe, czyli wierszyki łamiące języki”. Celem konkursu jest pobudzenie aktywności twórczej uczniów w dziedzinie poezji, dążenie do prawności językowej, rozwijanie umiejętności werbalnych oraz dbanie o prawidłową wymowę i czystość językową.

Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się dnia 08.06.2021 roku na naszej stronie internetowej. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Wszystkie dokumenty związane z Konkursem są dostępne na naszej stronie internetowej.

W razie pytań prosimy o kontakt drogą mailową na adres: a.kliminowskappp@wp.pl lub m.nocunppp@wp.pl

Pozdrawiamy i życzymy powodzenia!

Organizatorki:

Agnieszka Kliminowska – neurologopeda

Magdalena Nocuń – neurologopeda

Regulamin Konkursu Logopedycznego

http://pppwloszczowa.com.pl/wp-content/uploads/2021/04/Regulamin-Konkursu-Logopedycznego.doc

Karta zgłoszeniowa do finału Konkursu

http://pppwloszczowa.com.pl/wp-content/uploads/2021/04/Karta-zgłoszeniowa-do-finału-Konkursu.doc

Zgoda na przetwarzanie danych

http://pppwloszczowa.com.pl/wp-content/uploads/2021/04/Zgoda-na-przetwarzanie-danych.doc

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

http://pppwloszczowa.com.pl/wp-content/uploads/2021/04/Zgoda-na-wykorzystanie-wizerunku-dziecka.doc

Informacja RODO

http://pppwloszczowa.com.pl/wp-content/uploads/2021/04/Informacja-RODO.doc

Zakup sprzętu Biofeedback

Głównym celem działalności naszej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej jest bezpłatne niesienie pomocy rodzinom i dzieciom w trudnej sytuacji życiowej. Poprzez diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych, staramy się wyrównywać szanse dzieci i młodzieży, wspierać naukę, oświatę i wychowanie. Aby takie wsparcie było możliwe, konieczne jest nie tylko ciągłe szkolenie naszych pracowników, ale także doposażanie placówki w niezbędny sprzęt do prowadzenia nowoczesnych terapii. 

Rozpoznając potrzeby dzieci zgłaszanych do naszej Poradni, zauważyliśmy konieczność rozszerzenia naszej działalności o terapię EEG Biofeedback. Terapia prowadzona tą metodą zwiększa możliwości intelektualne i usprawnia procesy poznawcze. Polecana jest również dla dzieci zdrowych, celem polepszenia Ich funkcjonowania i samopoczucia, uzyskiwania lepszych efektów pracy i umiejętności relaksacji. Niestety, choć zakup sprzętu jest wskazany do udoskonalenia naszej oferty, to ze względu na brak środków nie mamy możliwości poszerzenia jej z własnych środków. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w sfinansowaniu zakupu sprzętu do prowadzenia terapii EEG Biofeedback, którego łączny koszt wynosi 20 tys. zł. Dzięki wsparciu Fundacji „Jesteśmy Blisko” możemy gromadzić środki na zakup sprzętu w ramach zbiórki publicznej. Nasza lokalna Fundacja udostępniła dla nas subkonto, na które mogą Państwo wpłacać darowizny, dzięki którym będziemy mogli zakupić niezbędny sprzęt. 

Wierzymy w to, że dzięki Państwa wsparciu zakupimy urządzenia, które pozwolą nam prowadzić nowoczesną, bezpłatną terapię wspomagającą rozwój dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Włoszczowskiego.  

https://pomagam.pl/eeg?fbclid=IwAR0x0nKF3n9i9SAMzBXpIuL6hZ4EnPKmEDTgZRBbzhRdrD46Pm-lZE9Rnus

Kartki WIELKANOCNE 2021 z życzeniami DO POBRANIA WYSŁANIA
życzy
Dyrektor i Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

ŚWIATOWY DZIEŃ AUTYZMU

Kochani mimo trudnego dla nas Wszystkich czasu, nie zapominamy o naszych podopiecznych w tym szczególnym dla dniu 02 kwietnia – Światowy Dzień Autyzmu!!!

Niektórzy ludzie z autyzmem wiodą życie w ciszy, zamknięci w sobie, inni szaleją, bo rzeczywistość ich przytłacza. Niektórzy z nich nigdy nie nauczą się poprawnie dziękować. Są jednak tacy, którym ten zwrot tak lekko przechodzi przez usta, że sprawiają wrażenie, jakby rozumieli, co im się właśnie wymsknęło. Niektórzy ludzie z autyzmem chętnie się śmieją i dużo gadają, inni są raczej rzeczowi i małomówni. Niektórzy ludzie z autyzmem rozpaczają z powodu przygnębiających myśli, inni zasiedlają słoneczną stronę życia. Życie w autyzmie jest kiepskim przygotowaniem do życia w świecie bez autyzmu. Uprzejmość zastawiła wiele pułapek, w które można wpaść. Ludzie z autyzmem żadnej nie ominą; są w tym mistrzami.”
Źródło: Axel Brauns, Barwne cienie i nietoperze. Życie w autystycznym świecie

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych

W okresie ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włoszczowie. Dyżury specjalistów odbywają się w godzinach:

Dyżury psychologów

 • poniedziałek 8:00 – 14:00
 • wtorek – 9:00 – 15:00
 • środa 8:00 – 13:30
 • czwartek – 8:00 – 15:00
 • piątek – 8:00 – 13:30

Dyżury pedagogów

 • poniedziałek – 8:00 – 15:30
 • wtorek – 9:00 – 15:30
 • środa – 11: – 15:30
 • czwartek – 10:00 – 15:30
 • piątek – 8:00 – 15:00

Dyżury logopedów:

Pierwszy tydzień ferii

 • poniedziałek – 8:30 – 12:30
 • czwartek – 8:00 – 12:00

Drugi tydzień ferii

 • poniedziałek – 8:30 – 15:30
 • wtorek – 9:00 – 15:00
 • środa – 9:00 – 13:00
 • czwartek – 8:00 – 15:30
 • piątek – 8:00 – 12:00

Czynna jest również infolinia w godzinach 15:30 – 18:00 pod numerem telefonu 41 3943319, za pośrednictwem której można skorzystać z porady specjalistów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Cały czas funkcjonuje także bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Mogą z niej skorzystać: dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice. Infolinia jest bezpłatna, czynna całą dobę. Pod tym numerem dyżurują specjaliści, którzy udzielają pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 24.12.2020 r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna będzie nieczynna.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie mikolaj.jpg
Składa Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
i pracownicy.

Deklaracja dostępności strony internetowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej we Włoszczowie

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna we Włoszczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej pppwloszczowa.com.pl  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włoszczowie została zaprojektowana zgodnie z zasadami opisanymi w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Dostępność cyfrowa strony internetowej polega na zapewnieniu funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości.

 • Data publikacji strony : 2014-11-05
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-18

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej we Włoszczowie jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Wyłączenia

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie niedostępności jest Tomasz Szrek, e-mail: pomoc@pcowloszczowa.pl , telefon: 41 3866742.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

Wejście główne do budynku PP-P znajduje się od strony ul. Jana III Sobieskiego. Przy wejściu zlokalizowano windę dla osób poruszających się na wózkach. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostęp na wyższe kondygnacje budynku jest niemożliwy. Osoby poruszające się na wózku obsługiwane są na parterze budynku.

Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się w holu głównym na parterze budynku.

Na parkingu przy budynku wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braillea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do urzędu.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy poradni.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna uczestniczyła w akcji #GaszynChallenge wspierając Miłoszka Zielińskiego !!!!


http://www.tvwloszczowa.pl/film/trzy-instytucje-pompowaly-w-ramach-akcji-gaszynchallenge,1073

Nr zbiórki: ZC 8409 Miłosz Zieliński


Sprawozdania i informacje finansowe za 2019r. jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

http://pppwloszczowa.com.pl/wp-content/uploads/2020/05/Sprawozdanie-finansowe-PPP-2019r.pdf

Szanowni Państwo,

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, trwają przygotowania do otwarcia placówki dla klientów. O szczegółach – w tym procedurach dotyczących zasad bezpieczeństwa podczas przyjęć w Porani, będziemy Państwa informować.

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Izabela Niewiara – Sobala

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy najpierw
o kontakt telefoniczny w godzinach 7:30-15:30, tel. 413943319.Uwaga!!!

W trosce o zdrowie naszych klientów oraz pracowników
w porozumieniu z Organem Prowadzącym  zajęcia dydaktyczne – terapeutyczne
i diagnostyczne zostają zawieszone, a działalność Poradni prowadzona jest w formie zdalnej 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492, 595 i 642)

Badania diagnostyczne, których termin  przypada w okresie zawieszenia pracy Poradni zostaną przeprowadzone  w terminie późniejszym.  O nowych terminach specjaliści będą informowali indywidualnie po  przywróceniu normalnego trybu pracy Poradni.

Pomimo epidemii koronawirusa specjaliści Poradni pozostają dostępni
on-line i udzielają wsparcia wszystkim potrzebującym dzieciom, uczniom, rodzicom i nauczycielom. Jesteśmy z Wami w tym trudnym czasie.

Zawieszenie działań dydaktycznych, terapeutycznych  i diagnostycznych nie  oznacza zaprzestania udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej przez specjalistów Poradni. Jednakże trwający na terenie kraju stan epidemii sprawia, że musimy zaoferować  inne niż dotychczas formy współpracy, przede wszystkim z wykorzystaniem mobilnych środków komunikacji.

Z sekretariatem prosimy kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej:

pppwloszczowa@poczta.onet.pl

W przypadku potrzeby uzyskania przez dzieci, wychowanków, uczniów oraz rodziców i nauczycieli specjalistycznego wsparcia psychologiczno – pedagogicznego,  prosimy kontaktować się pod numerem telefonu 413943319

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

Ze specjalistami można kontaktować się bezpośrednio poprzez pocztę elektroniczną. Po uprzednim ustaleniu terminu i warunków możliwe są porady, konsultacje i terapia on-line. Zapraszamy do kontaktu.

Dane kontaktowe do specjalistów

Izabela Niewiara-Sobala – dyrektor i.sobalappp@wp.pl

Beata Turczyńska – psycholog b.turczynskappp@wp.pl

Halina Juzyszyn-Krzysztofik – psycholog h.krzysztofikppp@wp.pl

Beata Domaradzka – pedagog b.domaradzkappp@wp.pl

Wioleta Turczyn – pedagog w.turczynppp@wp.pl

Marzena Nowak – pedagog m.nowakppp@wp.pl

Beata Dolaś – pedagog b.dolasppp@wp.pl

Agnieszka Kliminowska – logopeda a.kliminowskappp@wp.pl

Magdalena Nocuń – logopeda m.nocunppp@wp.pl

Dyrektor PP-P

Izabela Niewiara – Sobala

Drodzy rodzice, dokładamy wszelkich starań, aby nie zostawić Państwa bez naszego wsparcia. Prosimy śledzić naszą zakładkę – „Ciekawe Artykuły”, gdzie na bieżąco będziemy udostępniać gotowe materiały do wykorzystania podczas zabawy i pracy w domu !!!! Jesteśmy również do Państwa dyspozycji telefonicznie i e- mailowo. 🙂 Razem przetrwamy ten trudny czas !!!

Pozdrawiamy i życzymy zdrowia

Dyrektor i pracownicy PP-P

MY JUŻ ŚWIECIMY NA NIEBIESKO – A WY???? 🙂

ŚWIATOWY DZIEŃ WIEDZY NA TEMAT AUTYZMU

2 kwietnia - Światowy Dzień Wiedzy nt. Autyzmu - PCK Kraków ...

W związku ze Światowym Dniem Wiedzy o Autyzmie Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włoszczowie zaprasza na konsultacje telefoniczne. W dniu 01.04.2020 (środa) w godzinach 11.00 -14.00 dyżur pełni:

mgr Beata Turczyńska – psycholog,

mgr Marzena Nowak – pedagog,

mgr Agnieszka Kliminowska – logopeda

mgr Beata Domaradzka – pedagog

mgr Wioleta Turczyn – pedagog

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu już w czwartek! Możecie zrobić tak wiele, aby pokazać swoje wsparcie dla osób z autyzmem i wziąć udział w Polsce na niebiesko!

Twoje zaangażowanie może wiele zmienić!

Jak możesz dołączyć?

 • Wejdź na stronę www.polskananiebiesko.pl i pokaż swoje wsparcie dla osób z autyzmem, zaznaczając swój balon na niebieskiej mapie Polski. Każdy balon to 1zł na pomoc dzieciom z autyzmem! Fundacja Jim

Drodzy Rodzice! Materiał specjalnie dla Was.

Koronawirus a dziecko. Dekalog dla Rodziców

1. Przekazuj dziecku rzeczowe, sprawdzone informacje, dostosowane do jego wieku i poziomu rozumienia.
2. Nie siej paniki, ale też nie bagatelizuj problemu. Nie pozwól, by Twój niepokój udzielił się dziecku.
3. Pamiętaj, że dziecko obserwuje Twoje reakcje i stara się je naśladować! Twój wzorzec ma ogromny wpływ na jego zachowanie i odczuwanie.
4. Nie narażaj dziecka na zalew informacji, może to tylko potęgować niepokój. Wyłącz telewizor, nie roztrząsaj problemu w obecności dziecka.
5. Rozmawiaj, wyjaśniaj, odpowiadaj na pytania. Nie „zamiataj pod dywan”. Zapewniaj dziecko o swoim wsparciu i gotowości pomocy.
6. Zwróć uwagę na emocje! Pozwól dziecku na ich przeżywanie – nie bagatelizuj i nie pomniejszaj ich. Pomóż je nazwać. Podkreśl, że strach jest naturalną reakcją.
7. Chwal jego zachowania związane z ostrożnością (ale bądź czujny, aby nie nakręcać spirali strachu).
8. Wykorzystaj czas na lepsze poznanie swojego dziecka oraz pogłębienie więzi w Rodzinie. Możecie zrobić wspólnie coś, na co brakuje na co dzień czasu (gra, uporządkowanie zdjęć, kronika rodzinna itp.).
9. Nie zalewaj jednak dziecko propozycjami ciągłych aktywności. Zapytaj, co ono chciałoby zrobić.
10 Bądź optymistą! Ten trudny czas kiedyś się skończy. Może nauczy nas czegoś dobrego?

Materiał zapożyczony z internetu. ( PP-P w Lublińcu)

Życzenia Bożonarodzeniowe

WYNIKI KONKURSU

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie! Z ogromną przyjemnością i satysfakcją ogłaszamy wyniki konkursu fotograficznego „ Magiczny Świat”. Wiemy, że czekaliście z niecierpliwością, ale prac było tak dużo, że jury miało nie lada wyzwanie. Na konkurs zgłoszono 98 prac z całej Gminy.

Nagrodzone prace w kategorii wiekowej uczniowie klas- IV-VI SP:

Miejsce I – Marczewska Martyna kl – V A – Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie,

Miejsce II – Popczyk Jakub kl- IV – Szkoła Podstawowa im. Wincentego Przybyszewskiego w Bebelnie,

Miejsce III – Warzyński Mateusz kl- IV B – Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie

WYRÓŻNIENIA:

Krawczyk Oskar – kl- IV D -Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie,

Grabiec Przemysław – V A – Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie,

Prokop Maja– kl- IV – Zespół Przedszkolno – Szkolny w Komornikach,

Nagrodzone prace w kategorii wiekowej uczniowie klas VII, VIII – SP, III gim:

Miejsce I – Stępniak Kinga kl- VII – Szkoła Podstawowa im. Wincentego Przybyszewskiego w Bebelnie ,

Miejsce II – Dziubek Natalia kl- III gim. – Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie

Miejsce III – Hudobski Michał -kl III gim. – Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie,

WYRÓŻNIENIA:

Zbierański Damian kl- VIII – Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie,

Malinowska Milena kl- VII – Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie,

Malicka Katarzyna – kl- III A gim – Zespół Placówek Oświatowych w Krasocinie


Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie. Rodzicom i nauczycielom gratulujemy tak wspaniałych i uzdolnionych pociech, a laureatom życzymy powodzenia w dalszym rozwijaniu swoich pasji !!!!!


Sprawozdania i informacje finansowe za 2018r. jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Pliki do pobrania:

http://www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl/bip_s_wloszczowa/redir.jsp?place=galleryStats&id=35344

http://www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl/bip_s_wloszczowa/redir.jsp?place=galleryStats&id=35346

http://www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl/bip_s_wloszczowa/redir.jsp?place=galleryStats&id=35345/redir.jsp?place=galleryStats&id=35345

http://www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl/bip_s_wloszczowa/redir.jsp?place=galleryStats&id=35343
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych

składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia:

zdrowych, pogodnych,

przeżytych w radosnym wiosennym nastroju

Świąt Wielkiej Nocy,

Pełnych wiary, nadziei i miłości.

życzą

Dyrektor oraz pracownicy

Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej

we Włoszczowie

Znalezione obrazy dla zapytania obrazek wielkanocny

INFORMACJA

W dniu 26 marca 2019 r. dyr. Izabela Niewiara – Sobala oraz psycholog Beata Turczyńska reprezentowały Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną podczas spotkania w Starostwie Powiatowym, dotyczącym przedstawienia działań poszczególnych jednostek z terenu Powiatu Włoszczowskiego z zakresu bezpieczeństwa oraz profilaktyki w ramach Programu „Bezpieczne Świętokrzyskie” w roku 2018. Miało ono na celu wyłonienia laureata tegorocznej nagrody „Koziołek”.  Powiat Włoszczowski jest jednym z sześciu powiatów, które znalazły się w ścisłej czołówce samorządów zakwalifikowanych do nagrody „Koziołek”.

INFORMACJA

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ogłasza Konkurs fotograficzny „Magiczny Świat” dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz VII,VIII i gimnazjum z powiatu włoszczowskiego.

Chętnych zapraszamy do udziału i zapoznania się z regulaminem zamieszczonym poniżej.

Czekają atrakcyjne nagrody !!!!!!

Życzenia Bożonarodzeniowe

W diagnoz i orzeczeń stosie, nieustannym zmian chaosie, prosto z serca z życzliwości, wiary w cuda, cierpliwości, papierkowej pracy mało, by  „chcieć” Wam wciąż się chciało i uśmiechu  w spraw natłoku  w  Święta oraz  w  Nowym Roku wiązkę życzeń Wam składamy, do współpracy zapraszamy !!!

 INFORMACJA

W dniu 13 października 2018 roku Kuratorium Oświaty w Kielcach zorganizowało spotkanie podsumowujące działalność Punktów Konsultacyjnych w ramach projektu „Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
i upowszechnianiem edukacji włączającej
” w szkołach i placówkach województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2017-2018. Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik uroczyście wręczył dyrektorom placówek podziękowania za aktywność i zaangażowanie w realizacji projektu oraz życzył dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

 

           WAŻNA  INFORMACJA  DLA  RODZICÓW

Jak czytać opinię PP-P

INFORMACJA

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO PT. „POMOCNA DŁOŃ”:

Miejsce I – Kacper Guździoł, kl. III „d” Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włoszczowie

Miejsce II – Nikola Piaszczyk, kl. II „c” Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włoszczowie

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 22.06.2018r. w Zespole Placówek Oświatowych we Włoszczowie.

Zwycięzcom serdecznie GRATULUJEMY!!!

Znalezione obrazy dla zapytania puchar zwycięstwa

INFORMACJA

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ogłasza Konkurs fotograficzny dla uczniów klas

gimnazjalnych z powiatu włoszczowskiego, pt.  „Pomocna dłoń” . Chętnych zapraszamy do udziału

i zapoznania się z regulaminem zamieszczonym poniżej.

Czekają atrakcyjne nagrody !!!!!!

Regulamin konkursu fotograficznego PP-P

INFORMACJA

W dniu 27.03.2018 nasza Poradnia zorganizowała Dzień Otwarty Punktów Konsultacyjnych dla osób realizujących zadania związane z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W tym dniu zgłosili się do Poradni głównie nauczyciele wspomagający oraz pedagodzy szkolni, którzy szukali wsparcia i wskazówek do pracy z dziećmi, m.in. z Autyzmem oraz Zespołem Aspergera. Nasi specjaliści w sposób fachowy służyli swoją pomocą i udzielali wyczerpujących odpowiedzi. Mamy nadzieję, że wszyscy, którzy w tym dniu szukali pomocy w Poradni wyszli od nas „mądrzejsi”, a wszelkie ich obawy co do pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zostały rozwiane.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE!!!

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych

składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia:

wiosennych nastrojów,

ciepłej, rodzinnej atmosfery,

wyjątkowych chwil z Najbliższymi

oraz wiele radości!

 

Dyrektor oraz pracownicy

Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej

we Włoszczowie

 

INFORMACJA

23 marca 2018r. w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie, w godz. 10.00 – 13.00 odbyły się II Regionalne Targi Pracy. W związku z tym, że jednym z zadań statutowych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej jest orientacja i doradztwo zawodowe, nasi specjaliści – doradcy zawodowi – mgr Beata Turczyńska, mgr Halina Juzyszyn – Krzysztofik oraz pani dyrektor mgr Izabela Niewiara – Sobala, wzięły czynny udział w tym wydarzeniu. Celem podjętych działań była pomoc młodzieży w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej.

W zakresie realizowanych zadań Poradnia oferuje:

 • konsultacje indywidualne dla uczniów i rodziców,
 • diagnozę psychologiczno – pedagogiczną z uwzględnieniem predyspozycji zawodowych ucznia,
 • warsztaty dla uczniów niezdecydowanych w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
 • konsultacje indywidualne dla nauczycieli, pedagogów szkolnych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach.

        

INFORMACJA

W dniu 27.03.2018 r Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zaprasza zainteresowanych dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów realizujących zadania związane z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do naszej Poradni – na dzień otwarty punktów konsultacyjnych.

Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Kont. tel. 041 39-43-319

INFORMACJA

W ramach projektu  „Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej”,  Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna we Włoszczowie, utworzyła na terenie swojej placówki Punkt konsultacyjny. Wszelkich informacji i porad udzielamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 15:00.

Koordynator punktu
pani Marzena Nowak – pedagog
pani Halina Juzyszyn – Krzysztofik – psycholog

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE !!!

MILI GOŚCIE W NASZEJ PORADNI 🙂

W dniu 09.11.2017r. w naszej Poradni miło nam było gościć Starostę Włoszczowskiego pana Jerzego Suligę wraz z całym Zarządem Powiatu Włoszczowskiego. Panowie obejrzeli naszą nową salę do terapii SI, którą wspólnymi siłami udało się wyposażyć.

Zarządowi bardzo dziękujemy za wsparcie oraz liczymy na dalszą owocną współpracę.

  „DOPÓKI WALCZYSZ  JESTEŚ  ZWYCIĘZCĄ

              W dniu 26.10.2017r. mieliśmy ogromną przyjemność uczestniczyć w uroczystym otwarciu nowej hali sportowej i trzech sal terapeutycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku.
Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Lenie Nieśpielak za zaproszenie, a wychowankom, nauczycielom   i rodzicom za piękną oprawę artystyczną !!!

Życzymy kolejnych sukcesów i powodów do dumy !!!!

           tulipany                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 14 października

                       DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Najlepsze życzenia składają pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej !!!!!

                         

INFORMACJA

W wyniku wspólnych działań pani dyrektor Izabeli Niewiara – Sobala oraz członków Zarządu Starostwa Powiatowego we Włoszczowie Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna otrzymała środki finansowe na wyposażenie sali do zajęć integracji sensorycznej. Dzięki temu poszerzyła swoją ofertę działań, której celem jest wspieranie dzieci o zaburzonym rozwoju. Założeniem terapii SI jest poprawa organizacji pracy mózgu poprzez ćwiczenia ruchowe, dostarczające zróżnicowanych bodźców sensorycznych. Redukuje ona poziom zaburzeń w pracy mózgu i pozwala na precyzyjne i szybkie uczenie się. Nasi podopieczni chętnie korzystają z zaproponowanych zajęć.

                         

                                        

Zapraszamy zainteresowanych rodziców do konsultacji w naszej placówce.

INFORMACJA

Dnia 01.09.2017 r. w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie odbył się konkurs na dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włoszczowie. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego stanowisko dyrektora objęła pani Izabela Niewiara – Sobala.

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA NAUCZYCIELI

Dnia 24.05.2016r. o godzinie 14:00 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we współpracy z Publiczną Biblioteką Wojewódzką filia we Włoszczowie zorganizowały spotkanie dla nauczycieli nauczania zintegrowanego oraz dla nauczycieli matematyki szkół podstawowych, które odbyło się w ramach organizowania, prowadzenia i wspomagania szkół i placówek. Temat spotkania brzmiał: „Dyskalkulia – trudności w uczeniu się matematyki. Od diagnozy, do skutecznej pomocy”. W czasie spotkania przedstawiono prezentację multimedialną dotyczącą tematu. Odbyła się także dyskusja, podczas której wymieniono doświadczenia na temat metod pracy uczniów z dyskalkulią. Nauczyciele zapoznali się ze specjalistyczną literaturą, oglądając przygotowaną przez pracowników Biblioteki wystawę i zestawienie bibliograficzne.

W spotkaniu uczestniczyło 27 nauczycieli z placówek powiatu włoszczowskiego.

ŚWIĄTECZNA   PACZKA

Z okazji świąt Bożego Narodzenia pracownicy PP-P po raz kolejny, zorganizowali pomoc w postaci paczki świątecznej dla jednej z rodzin, korzystających z zajęć w naszej placówce. Rodzinie przekazano artykuły spożywcze, chemiczne, zabawki oraz ubrania dla dziecka. Mamy nadzieję, że ten drobny gest z naszej strony, choć trochę umilił rodzinie ten świąteczny czas.

INFORMACJA

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włoszczowie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Starostwa Powiatowego placówka od dnia 11.08.2015 r. do 14.08.2015 r. będzie czynna w godzinach od 7.30 do  14.00.

INFORMACJA

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włoszczowie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Starostwa Powiatowego placówka dnia 06.08.2015 r. i 07. 08.2015 r. będzie czynna w godzinach od 7.30 do 14.30.

                         ” ŁAMAŃCE  JĘZYKOWE,  CZYLI  WIERSZYKI  ŁAMIĄCE  JĘZYKI”

Dnia 08.06.2015 r. w Domu Kultury we Włoszczowie odbył się II Powiatowy Konkurs Logopedyczny „Łamańce językowe, czyli wierszyki łamiące języki” zorganizowany we współpracy z Zespołem Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie. Wzięły w nim udział dzieci sześcioletnie z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas I-III szkół podstawowych powiatu włoszczowskiego. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba uczestników. Komisje konkursowe wysłuchały recytacji bardzo trudnych utworów. Spośród 46 osób biorących udział w konkursie wyłoniono zwycięzców.

W pierwszej kategorii wiekowej (sześciolatki i uczniowie kl. I) wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce – Roxana Cieślik – PS nr 2 we Włoszczowie
II miejsce – Oliwia Michałek – ZPO nr 1 we Włoszczowie
III miejsce – Filip Ruszczyk – ZPS w Dobromierzu

Wyróżnienia;
1. Karina Stawiak – ZPO w Koniecznie
2. Milena Niedbał – ZPO nr 2 we Włoszczowie

W tej kategorii przyznano również nagrody dla najmłodszych uczestników konkursu – dziewczynki i chłopca. Otrzymali je: Julia Tajchman – PS nr 3 we Włoszczowie oraz Jakub Piech – ZPO w Kurzelowie.

W drugiej kategorii wiekowej (uczniowie kl. II-III) wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce – Mikołaj Ślęzak – ZPO nr 1 we Włoszczowie
II miejsce – Kamila Toborek – ZPO nr 2 we Włoszczowie
III miejsce – Magdalena Szymczyk – ZPS w Dobromierzu

Wyróżnienia:
1.Klaudia Tarnik – ZPO w Koniecznie
2.Aleksandra Zarębińska – ZPO nr 2 we Włoszczowie

W tej kategorii przyznano również nagrodę specjalną dla Marka Ciesielskiego
za recytację szczególnie trudnego wiersza pod względem językowym.
Agnieszka Kliminowska – logopeda
Beata Domaradzka – pedagog

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego